Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden

ForsidepilFor ansøgerepilHjælp til ansøgning om regionale udviklingsmidler

Hjælp til ansøgning om regionale udviklingsmidler

Hjælp til ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler (REM) som medfinansiering af strukturfondsprojekter:

Når Syddansk Vækstforum medfinansierer et projekt, der søges hovedfinansieret af Den Europæiske Regionalfond eller den Europæiske Socialfond, er det strukturfondenes regler og retningslinjer, der også er gældende for bevillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Når der søges medfinansiering af et regionalfondsprojekt eller et socialfondsprojekt, skal der ikke udarbejdes en særlig ansøgning. Det beløb, der søges om, skal anføres i strukturfondsansøgningens finansieringsbudget ( konto 521).

Hjælp til ansøgning om regionale erhvervsudviklingsmidler (REM) som medfinansiering af andre nationale eller andre EU ordninger f.eks. INTERREG 5A:

Nedenfor finder du links til det ansøgningsskema og de hjælpeskemaer, der skal vedlægges som bilag til ansøgningen, hvis du vil søge tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af eksempelvis en statslig støtteordning – f.eks. Uddannelses- og Forskningsministeriets støtte til innovationsnetværk - eller en EU støtteordning – f.eks. INTERREG 5A. Tilskud kan søges, når du har indsendt ansøgningen til den støtteordning, der søges regional medfinansiering til. 

Når Syddansk Vækstforum medfinansierer eksempelvis en statslig støtteordning eller en EU støtteordning, er det den pågældende støtteordnings regler og retningslinjer(standardvilkår og revisionsinstruks), der også er gældende for den regionale bevilling.  

Du finder ansøgningsskemaet her

Du finder hjælpeskemaer her

Du finder succeskriterieskemaet (bilag 1) her.

Ansøgning om Regionale Erhvervsudviklingsmidler som medfinansiering sendes hertil

Hjælp til ansøgning om regionale udviklingsmidler som hovedfinansiering:

Nedenfor finder du links til det ansøgningsskema og de hjælpeskemaer, der skal vedlægges som bilag til ansøgningen, hvis du vil søge tilskud fra REM som hovedfinansiering. Derudover er der et link til de standardvilkår og den revisionsinstruks, der er gældende for projekter, der modtager Regionale Erhvervsudviklingsmidler som hovedfinansiering.

 

Du finder ansøgningsskema her.

Du finder partnerskabserklæringen her.

Du finder hjælpeskemaer (budgetskemaer bilag 2-4) her.

Du finder succeskriterieskemaet (bilag 1) her.

Du finder standardvilkår her.

Du finder revisionsinstruks her.

Ansøgning om Regionale Erhvervsudviklingsmidler som hovedbevilling sendes hertil. 

 

De væsentligste standardvilkår   

  • Projekterne må ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, og der må ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte virksomheder
  • Projekterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i Region Syddanmark
  • Projekterne skal udvise forsvarlig økonomisk forvaltning. Det betyder, at der ved køb af eksterne konsulentydelser skal foretages relevant markedsafsøgning, lige som gældende udbudsregler til enhver tid skal overholdes
  • Projektaktiviteter kan udelukkende modtage tilskud til faktiske, projektrelevante og projektrelaterede udgifter.

Udgiftsstruktur

For at sikre så enkel administration af projekterne som mulig er alle projekter pålagt at anvende en enkel udgiftsstruktur.  

Et udgiftsbudget kan derfor kun bestå af udgiftsposter til løn, ekstern konsulentbistand og revision. Disse udgiftsposter udgør projektets direkte udgifter. De direkte udgifter tillægges 18 %, der herefter udgør projektets indirekte udgifter. De indirekte udgifter (tillægget på 18 %) og de direkte udgifter udgør projektets samlede udgifter. De indirekte udgifter skal ikke dokumenteres og skal anvendes til dækning af alle andre udgiftstyper i projektet, der ikke er direkte. F.eks. skal de indirekte udgifter bruges til vand, varme, forsikring, husleje, materialer og annoncering.

 

Finansieringsstruktur

Finansieringen kan bestå af kontante tilskud og arbejdstid fra offentlige og/ eller private partnere. I modsætning til projekter medfinansieret af EU-strukturfonde, kan projekter, hvis hovedfinansiering stammer fra Regionale Erhvervsudviklingsmidler, ikke være konkurrenceforvridende. Derfor er der principielt ingen begrænsninger på hvor stor en del af finansieringen, der kan bestå af offentlige midler. Vækstforum har dog besluttet, at de skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil derfor være et krav når du søger midler. Således er der ikke mulighed for at opnår 100% støtte fra Vækstforum til finansiering af et projekt.  


Siden er sidst opdateret 6-2-2017

Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00