Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden

ForsidepilDagsordnerpilDagsordner/referater - Vækstforum 2015pilVækstforum - Referat - 16. juni 2015

Vækstforum - Referat - 16. juni 2015

 

Mødedato
16-06-2015 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Carl Holst
 • Birthe Friis Mortensen
 • Grethe Johnsen
 • Hinrich Jürgensen
 • Ib Kristensen
 • Johanne Gregersen
 • Karsten Uno Petersen
 • Anker Boye
 • Bo Stærmose
 • Erik Buhl Nielsen
 • Erik Lauritzen
 • Gitte Grønbæk
 • Henrik Dam
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Ove Vestergaard
 • Steen Møller
 • Stephanie Lose
 • Ole Kjær
 • Per Diget
 • Ulrik Juul
 • Grethe Adamsen Dahl

 • Afbud
   
 • Carl Holst
 • Birthe Friis Mortensen
 • Ib Kristensen
 • Anker Boye
 • Gitte Grønbæk
 • Lars Bregnehøj Hansen
 • Mads Henriksen
 • Mette Refshauge
 • Morten Andersen
 • Ove Vestergaard

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 17. marts 2015
  3. Vækstforums handlingsplan 2016-17
  4. Team Vækst Danmark - tværregional aftale
  5. Styrket vestdansk samarbejde
  6. TEMADRØFTELSE: Automatisering
  7. Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering
  8. Status på puljerne til Social Inklusion og Kvalificeret arbejdskraft
  9. Udpegning til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  10. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  11. Årsrapport 2014 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  12. Afsætning af ramme til evalueringer
  13. Orientering om udmøntning af pulje til øget internationalisering af klyngerne
  14. Orientering om regeringsinitiativ om styrket dansk-tysk samarbejde
  15. Orientering om erfaringer med porteføljestyring af Vækstforumprojekter
  16. Orientering om jobvækst
  17. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer udsigt 2. kvartal 2015
  18. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  19. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  20. Orientering om indkomne ansøgninger
  21. Ansøgning: Viden- og Innovationslaboratorier
  22. Ansøgning: Globale VækstKompetencer
  23. Ansøgning: Sundiværk for studerende
  24. Ansøgning: Smart Energy til markedet
  25. Ansøgning: Effektelektronik Region
  26. Ansøgning: FURGY CLEAN Innovation
  27. Meddelelser
  28. Eventuelt


  Sagsnr. 15/604
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Vækstforum godkender dagsordenen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Henrik Dam varetog mødeledelsen, da Carl Holst havde meldt afbud.

  Henrik Dam bød velkommen til de 2 nye medlemmer, Ulrik Juul, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening, og Grethe Adamsen Dahl, udpeget af Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Tekniq og Arkitekterne samt til de 2 nye observatører, Per Diget fra Arbejdsmarkedsråd Fyn og Ole Kjær fra Arbejdsmarkedsråd Sydjylland.

  Henrik Dam orienterede desuden om, at Danmarks Vækstråd har aflyst mødet den 18. juni 2015 på grund af folketingsvalget.

  Det betyder, at der ændres på processen for godkendelse af Syddansk Vækstforums bidrag til den regionale vækst og udviklingsstrategi. 

  Syddansk Vækstforums strategibidrag skulle have været præsenteret for Danmarks Vækstråd på mødet den 18. juni 2015 men er nu i stedet sendt ud i skriftlig høring i rådet.

  Danmarks Vækstråd udarbejder et høringssvar, som kan indeholde anbefalinger, som Vækstforum skal følge eller forklare.

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Vækstforum den 17. marts 2015
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   
  • At Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet den 17. marts 2015.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3187
  3. Vækstforums handlingsplan 2016-17
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges et udkast til dispositionen for Vækstforums handlingsplan 2016-17, og der præsenteres en opsamling på Vækstforums strategi-seminarer, hvor en bred kreds af aktører har bidraget med idéer til Vækstforums strategi og handlingsplan 2016-17.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums handlingsplan for 2014-15 udløber ved årsskiftet. Derfor vil der i løbet af indeværende år blive udarbejdet en handlingsplan for 2016-17. Handlingsplanen udarbejdes på baggrund af de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, som Vækstforum godkendte på Vækstforums møde den 17. marts 2015. Vækstforums indsatsområder i handlingsplanen for 2016-17 vil derfor ligge inden for de tre fokuserede forretningsområder sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi (offshore og energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (turisme samt design og kreative erhverv). Endvidere vil handlingsplanen omfatte en ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for de tre forretningsområder, og der vil blive lagt op til, at Vækstforum på eget initiativ kan igangsætte brede indsatser, som kan række ud over de tre forretningsområder, fx i forhold til kvalificeret arbejdskraft/kompetenceudvikling, social inklusion, automatisering mv. Endelig vil handlingsplanen indeholde en indsats for yderområderne. 

  Vækstforum vil få forelagt et første udkast til handlingsplanen på mødet den 22. september 2015. Endelig godkendelse af Vækstforums handlingsplan 2016-17 forventes at ske på Vækstforums møde den 1. december 2015. En overordnet skitse for handlingsplanens disposition er vedlagt som bilag.

  Vækstforum har afholdt fem strategi-seminarer i perioden november 2014 til januar 2015. Formålet med seminarerne var at få input til arbejdet med de erhvervsrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi og til udformningen af Vækstforums handlingsplan 2016-17. Desuden var formålet at udbrede kendskabet til Vækstforums arbejde, samt at skabe en fælles forståelse af udfordringerne og mulighederne på de forskellige forretningsområder. Seminarerne havde fokus på henholdsvis offshore, design og kreative erhverv, sundheds- og velfærdsinnovation, energieffektive teknologier og turisme, men der var også mulighed for at bidrage med indspil inden for andre områder til Vækstforums arbejde. Samlet deltog knap 400 repræsentanter fra erhvervsliv, kommuner, region og uddannelsesinstitutioner, m.fl.

  Der vil blive arbejdet videre med input fra strategi-seminarerne i Vækstforums handlingsplan for 2016-2017. På strategiseminarerne blev det blandt andet foreslået, at Vækstforum skal sætte øget fokus på kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling, og at det er vigtigt at understøtte internationaliseringen af Vækstforums klynger. Det blev også fremhævet, at det i forbindelse med udvikling af forretningsområderne er vigtigt, at Vækstforum understøtter innovation særligt i forhold til produktudvikling, service, salg og markedsføring. Endvidere blev det foreslået at arbejde for etableringen af regionale kapitalfonde til gavn for syddanske iværksættere, ligesom det også blev anbefalet at fortsætte Vækstforums fokus på brugen af digitalisering og automatisering i de syddanske virksomheder.

  En opsamling af de væsentligste input fra workshop-drøftelserne fra de fem strategi-seminarer er vedlagt som bilag. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender den overordnede disposition og processen for Vækstforums handlingsplan 2016-17.
  • at Vækstforum tager opsamlingen fra de 5 strategi-seminarer til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Jacob Stengaard Madsen gav en kort orientering om handlingsplanen og processen for færdiggørelsen.

  Vækstforum får et første udkast til drøftelse på mødet i september.

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/5639
  4. Team Vækst Danmark - tværregional aftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  De 5 deltagende regionale vækstfora har godkendt, at der arbejdes videre med realiseringen af Team Vækst Danmark som et tværregionalt, landsdækkende initiativ for at fremme skabelsen af højvækstvirksomheder, og at der reserveres EU-midler og regionale midler til formålet.

  Vækstforumsekretariaterne har sammen fundet frem til en governance-model for initiativet og været i dialog med Erhvervsstyrelsen om modellen. 

  For at lette de administrative byrder for ansøgere og tilbudsgivere lægges der op til, at en region indkalder ansøgninger for Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden, hvilket betyder at de andre regioner overfører deres afsatte ramme af EU-midler til denne region. Tilsagnsmodtager gennemfører derefter EU-udbud. Region Sjælland er eget programområde, og derfor gennemføres der en tilsvarende proces her, der er fuldt koordineret med processen i det øvrige land.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De 5 regionale vækstfora har behandlet sager om Team Vækst Danmark i vinteren 2014/foråret 2015. Vækstforaene har godkendt, at der arbejdes videre på at realisere initiativet, og at der reserveres EU-midler og regionale midler til formålet.

  Der har været igangsat et samarbejde mellem vækstforumsekretariaterne om at finde en fælles model for et landsdækkende initiativ. Samtidig har der været en dialog med Erhvervsstyrelsen om at finde frem til, hvordan initiativet kan organiseres med finansiering fra EU’s Regionalfond.

  Der er på den baggrund opnået enighed om en fælles model med henblik, at initiativet kan igangsættes og realiseres:

  Der vil være en ansøgningsrunde til EU’s Regionalfond med henblik på, at der kan gives tilsagn om anvendelse af midlerne. Ansøgningsrunden vil indebære, at tilsagnsmodtager sender opgaven i EU-udbud, således at professionelle operatører kan varetage den konkrete opgave at drive Team Vækst Danmark-centrene.

  Af praktiske grunde og for at begrænse de administrative byrder for ansøgere og kommende tilbudsgivere, har vækstforumsekretariaterne aftalt, at der foretages en koordineret ansøgningsrunde.

  Team Vækst Danmark er et landsdækkende initiativ, men der er behov for to ”ansøgningsgeografier”. Der skal være separat ansøgning vedr. Region Sjælland, da regionen er eget programområde (overgangsregion i EU’s definition), mens der kan være en samlet ansøgning vedr. de fire andre regioner. 

  Ansøgningsrunden igangsættes snarest. Tilsagnsmodtager vil herefter gennemføre EU-udbud på opgaven med henblik på at indhente de mest kvalificerede operatører til at drive Team Vækst Danmark-centrene.

  Tilsagnsmodtager udvælger operatører med inddragelse af en administrativ følgegruppe med repræsentation fra vækstforumsekretariaterne, Erhvervsstyrelsen og andre relevante parter.

  De enkelte regionale vækstfora fastlægger selv hvor mange centre og midler, der afsættes til opgaven og fællesfunktionen, og hvilke specialiseringer, de enkelte centre skal indeholde.

  Alle vækstfora vil få forelagt sagen, herunder beslutning om den regionale medfinansiering samt om, at EU-rammer overflyttes til det Vækstforum, som gennemfører ansøgningsrunden.

  Syddansk Vækstforum har på møderne den 2. december 2014 og den 17. marts 2015 besluttet at afsætte en ramme på i alt 40 mio. kr., fordelt med 26,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond prioritetsakse 2 og 13,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, til udmøntning af den syddanske højvækstmodel med specialiseringer inden for områderne Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energieffektivisering, Offshore og Oplevelseserhverv.

  Vækstforum har tidligere besluttet, at den syddanske højvækstmodel skal indgå i det tværregionale Team Vækst Danmark initiativ under forudsætning af, at Team Vækst Danmark etableres som en fleksibel, regionalt forankret model baseret på stærke regionale klynger. En sådan model er nu udarbejdet og fremlægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender den vedlagte tværregionale aftale vedrørende Team Vækst Danmark og i forlængelse heraf, at der igangsættes en ansøgningsrunde.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Dorthe Kusk orienterede om modellen for Team Vækst Danmark, herunder at kompleksiteten skyldes krav i EU-programmerne.

  Indstillingen blev tiltrådt, idet de to følgegrupper, der er omtalt i modelnotatet, sammenlægges i én administrativ følgegruppe.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/16978
  5. Styrket vestdansk samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er udarbejdet et forslag til en revideret samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske vækstfora om øget samarbejde på tværs af regionerne. Med udgangspunkt i de enkelte regioners udfordringer foreslås følgende fire fokusområder, hvor samarbejdet kan styrkes: Fødevarer, energi, sundheds- og velfærdsteknologi samt fremtidens industri. Det overordnede formål med aftalen er at tilskynde til, at virksomhederne – uanset geografisk tilhørsforhold – har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I sommeren 2013 blev der indgået en aftale mellem de tre vestdanske vækstfora om øget samarbejde på tværs af regionerne. Baggrunden var en OECD-analyse af den regionale innovations- og erhvervsfremmeindsats i Region Syddanmark og Region Midtjylland, som pegede på, at samarbejdet på tværs af regionerne om støtte til erhvervslivets vækst og jobskabelse med fordel kan øges.


  Med udgangspunkt i de enkelte regioners udfordringer og styrkepositioner blev der identificeret otte områder, hvor det blev vurderet, at det er relevant at styrke samarbejdet med henblik på at øge effekten af de forskellige indsatser for de involverede parter, herunder særligt for virksomhederne. Der har været igangsat en række aktiviteter, men det har efterfølgende vist sig, at potentialerne for samarbejde ikke er lige store inden for de otte områder, og derfor foreslås det, at aftalen fokuserer på følgende fire områder som tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde med relevante innovationsnetværk og klyngeorganisationer: 

  • Fødevarer, som omfatter ressourceområdet fra produktion, forarbejdning, afsætning over til forskning og udvikling.
  • Energi, som omhandler hele energi- og miljøområdet, herunder energi- og miljøteknologi, offshoreenergi, bioøkonomi og den erhvervsrettede del af strategisk energiplanlægning. Indsatsen på vindområdet tager udgangspunkt i det etablerede samarbejde om Det Nationale Vindprogram og i innovationsnetværkene på området som eksempelvis Inbiom, CLEAN og Offshoreenergy.dk.
  • Sundheds- og velfærdsteknologi, som omhandler teknologi, processer og service rettet mod sundheds- og socialområdet.
  • Fremtidens industri - Danmark som produktionsland, som omhandler højteknologisk produktion, automatisering, fremstillings- og underleverandørnetværk mv.

  Hertil kommer turisme, hvor der er indgået en politisk aftale mellem regeringen, et flertal af Folketingets partier og regionerne om en ny landsdækkende organisering af den regionale turismeindsats med virkning fra januar 2015. Der oprettes tre udviklingsselskaber med inden for henholdsvis kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervsturisme.

  Derudover er der i regi af Jyllandskorridoren ambitioner om at styrke det tværregionale klyngesamarbejde gennem et fælles, transnationalt Interreg-initiativ. Jyllandskorridoren er et geografisk område fra Sydnorge i nord til Hamborg i Syd, der er bundet sammen i et fællesskab betinget af geografi, erhvervsliv og samfundsforhold.

  Principper for virksomhedernes deltagelse i det tværregionale samarbejde

  Det overordnede formål med aftalen er at tilskynde til, at virksomhederne - uanset geografisk tilhørsforhold - har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter med henblik på udvikling af virksomheden. Regionsgrænserne skal ikke opleves som en barriere for den enkelte virksomheds deltagelse i relevante aktiviteter, og virksomhederne skal opleve, at det er nemt og ubureaukratisk at deltage.

  Konkret indebærer samarbejdsaftalen, at de tre vestdanske regioner hver især dækker eventuelle udgifter til alle virksomheders deltagelse i støtteordninger og programmer inden for de fire områder.  Dvs. at den enkelte region ikke skeler til det geografiske tilhørsforhold for den enkelte virksomhed men betaler for, at virksomheder fra de to andre regioner deltager i aktiviteterne.


  Hver region udarbejder halvårligt en opgørelse over hver regions samlede forbrug af midler til virksomheder udenfor regionen.

  De tre regioner evaluerer ordningen efter et års virkning og tager stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte.


  Aftalen er godkendt i Vækstforum Nordjylland den 2. juni 2015. Aftalen forelægges til godkendelse i Syddansk Vækstforum den 16. juni og Vækstforum for Region Midtjylland den 17. juni 2015.

  Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag og træder i kraft den 1. juli 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum godkender samarbejdsaftalen herunder fokusområder samt principper for, hvordan virksomheder kan deltage i ordninger og satsninger på tværs af regionsgrænser i det vestdanske område.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt med en bemærkning om, at virksomhederne skal orienteres om mulighederne i aftalen gennem kommunikation til bl.a. de lokale erhvervsråd.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  6. TEMADRØFTELSE: Automatisering
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Drøftelsen tager udgangspunkt i en præsentation af evaluering og læringspunkter af den hidtidige syddanske indsats, konkrete virksomhedserfaringer samt relevante kompetencer inden for automatisering.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Drøftelse:

  Dorthe Kusk præsenterede den hidtidige indsats og læringspunkter fra evalueringen af indsatsen.

  Bo Stærmose præsenterede egne erfaringer med automatisering i sin virksomhed. 

  Desuden gav Bjarke Falk Nielsen, Syddansk Universitet, en præsentation af de særlige syddanske kompetencer inden for automatisering.

  På baggrund af de tre oplæg drøftede Vækstforum forskellige aspekter af automatisering, herunder spørgsmålet om, hvorvidt automatisering har en betydning for arbejdspladser i regionen, udviklingspotentialet og behovet for kvalificeret arbejdskraft/uddannelse på området. 

  Det blev påpeget, at der ikke er noget, der tyder på, at automatisering erstatter arbejdspladser, men det kan optimere og effektivisere produktionen. Der blev desuden præsenteret en række eksempler på, at automatisering har muliggjort fastholdelse af produktion i Danmark. Derudover blev det påpeget, at Syddanmark har en helt særlig position på automatiseringsområdet, som bør udnyttes.

  Afslutningsvis understregede Vækstforum, at mulighederne i automatisering skal formidles bredt, og at der skal sikres mulighed for opkvalificering af medarbejderne, eksempelvis inden for allerede igangsatte kompetenceudviklingsinitiativer.


  Sagsnr. 13/3948
  7. Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et svar på udfordringen med udflytning af syddanske arbejdspladser igangsatte Syddansk Vækstforum i 2013 en indsats for at få syddanske SMV’er til at udnytte potentialet i automation. Cowi har evalueret de igangsatte projekter, herunder peget på læringspunkter. Det foreslås at bygge videre på erfaringerne og etablere en treårig syddansk automationsindsats samt at reservere 25 mio. kr. til indsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums nuværende erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 gør det muligt for Vækstforum på eget initiativ at igangsætte særlige indsatser med stort erhvervspotentiale, som kan række ud over Vækstforums tre forretningsområder. Det kan være indsatser, der adresserer udfordringer på såvel generelle som specifikke ramme­betingelser. Særlige indsatser skal ifølge strategien være tidsbegrænsede, og der skal afsættes særskilte puljemidler til indsatsen.

  Ifølge analyser har industrien i Danmark de seneste 30-35 år mistet tæt på 200.000 job som resultat af udflytning af produktion. Dette rammer særligt hårdt i Region Syddanmark, hvor industrivirksomheder har en særlig stor betydning. Næsten 86.000 beskæftigede, eller mere end 25 procent af alle danske industrijob, er i Region Syddanmark. Automatisering og anvendelsen af robotteknologi kan være et svar på udfordringen med hensyn til udflytning af arbejdspladser og bidrage til produktivitetsforøgelser i virksomhederne.

  Vækstforum besluttede i foråret 2013 at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til en ”særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering” og indstillede efterfølgende tre projekter til støtte. Det har resulteret i vigtige regionale erfaringer om, hvordan man bedst rådgiver og støtter små og mellemstore virksomheder (SMV) i forhold til at udnytte automationspotentialer. Den seneste opgørelse (primo marts 2015) viser, at projekterne har været i kontakt med flere end 300 SMV’er, fulgt mere end 125 i tættere individuelle forløb, og at ca. 20 SMV’er har investeret i automatiseringsudstyr i projektperioden.

  COWI vurderer, at årsagen til det umiddelbart lille antal SMV’er, der har investeret i udstyr, hovedsageligt skyldes projekternes meget korte løbetid på 1½ år, kombineret med en langsom modnings- og beslutningstid hos SMV’er, inden de reelt begynder at investere i automatiseringsløsninger.

  Af betydning for en ny bred indsats peger COWI på følgende læringspunkter:

  • SMV’er tager lang tid om at træffe beslutning om at indføre automation
  • SMV’er har høje forventninger til billige investeringer med hurtig tilbagebetaling.
  • Ekspertnetværk fremmer værdiskabelsen
  • Udbydere af automationsløsninger bør inddrages
  • Størst effekt skabes, når SMV’erne screenes, så SMV’er med størst potentiale identificeres
  • Der er behov for en vedholdende motivation af SMV’erne

  På landsplan har Erhvervs- og Vækstministeriet taget initiativ til Vækstløftprogrammet, hvor automatisering er ét blandt flere mulige redskaber. Denne indsats kan med fordel suppleres med en dyberegående automationsindsats. Det er vurderingen, at der fortsat er et behov og potentiale for at øge produktiviteten og øge antallet af arbejdspladser i den syddanske region, og at en automationsindsats kan være et svar på denne udfordring.

  Denne vurdering understøttes af en række rapporter. Bl.a. Ingeniørforeningen IDA vurderer, at der fortsat er et stort behov for at øge kendskabet til og viden om automationspotentialer blandt mindre produktionsvirksomheder. Senest har regeringen modtaget en række anbefalinger fra produktionspanelet, der understreger vigtigheden af produktion i Danmark og fremhæver, at bl.a. evnen til at udnytte nye teknologier og automation er afgørende, hvis Danmark også fremover skal være et konkurrencedygtigt produktionsland.

  Erfaringer fra den gennemførte regionale indsats viser, at projektperioden var for kort, og at en indsats med fordel også bør inddrage udbydere af automationsløsninger. Derfor foreslås det, at der etableres en ny særlig automationsindsats af 3 års varighed, og at der bygges videre på de opnåede regionale erfaringer. På baggrund af erfaringerne fra den gennemførte indsats foreslås der reserveret en ramme på 25 mio. kr., heraf 7,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 17,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen.

  Der vil på Vækstforums møde blive givet en mundtlig præsentation om erfaringer fra den tidligere indsats for fastholdelse af produktion og en skitse til rammer for en eventuel ny regional indsats.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum igangsætter en ny særlig automationsindsats over en tre årig periode.
  • at Vækstforum reserverer en ramme på 7,5 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 17,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/267
  8. Status på puljerne til Social Inklusion og Kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en status for de to puljer til henholdsvis social inklusion og kvalificeret arbejdskraft. Det foreslås, at der bliver to ekstra ansøgningsfrister i 2015 til puljen til kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum afsatte på seneste møde midler til to særlige indsatser: Social inklusion og kvalificeret arbejdskraft. Der var ansøgningsfrist til de to puljer den 11. maj 2015.

  Til puljen vedrørende social inklusion blev der afsat 27 mio. kr. fra socialfondsmidlerne. Målet med indsatsen for social inklusion er at øge erhvervsfrekvensen i Syddanmark. Der er indkommet ansøgninger for samlet ca. 59 mio. kr.

  Til puljen vedrørende kvalificeret arbejdskraft blev der afsat 45 mio. kr. fra socialfondsmidlerne. Målet med indsatsen er at bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til de private virksomheder i Syddanmark. Der er indkommet ansøgninger for samlet ca. 39 mio. kr.

  Ansøgningerne behandles på Vækstforums møde i september.

  Der er ikke indkommet tilstrækkeligt antal ansøgninger til puljen om kvalificeret arbejdskraft, så hele rammen kan udmøntes. Ansøgningsfristen har været kort, og sekretariatet har været i dialog med flere potentielle ansøgere, som ikke har kunnet nå at søge til den 11. maj 2015. 

  Det foreslås derfor, at der åbnes for to ekstra ansøgningsrunder i 2015 til puljen for kvalificeret arbejdskraft i henholdsvis august og december 2015.

  På baggrund af læringspunkterne fra behandlingen af de allerede indkomne ansøgninger til puljen til kvalificeret arbejdskraft vil Vækstforums sekretariat vurdere, om der er behov for at justere rammerne for puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  • at Vækstforum godkender, at der åbnes for to ekstra ansøgningsfrister i 2015 til puljen til kvalificeret arbejdskraft, samt at sekretariatet evt. justerer i rammerne til puljen til kvalificeret arbejdskraft.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt med en bemærkning om, at mulighederne for samspil med de regionale arbejdsmarkedsråd bør undersøges.


  Sagsnr. 15/615
  9. Udpegning til bestyrelsen for det Syddanske EU-kontor
  fold dette punkt ind Resume
   

  Henrik Styrup, der har repræsenteret Vækstforum i bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor, er trådt ud af Syddansk Vækstforum. Derfor skal Vækstforum udpege et nyt medlem til bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har én plads i bestyrelsen for Det Syddanske EU-kontor. På Vækstforums møde i april 2014 blev Henrik Styrup udpeget som Vækstforums repræsentant i bestyrelsen. Henrik Styrup har imidlertid meddelt, at han er trådt ud af Syddansk Vækstforum, og derfor skal Vækstforum udpege en ny repræsentant.

  Det Syddanske EU-kontor (SDEO) har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse i internationale projekter og netværk skal medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den private som offentlige sektor. Formålet er at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og konkurrencedygtighed.

   

  Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi. Projekter og ydelser skal således bidrage til at opfylde Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan. Det betyder bl.a., at aktiviteter og initiativer skal komme virksomhederne til gavn, bidrage til vækst i produktivitet, højere eksportandel og vækst i antallet af beskæftigede.

  Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges for 4 år ad gangen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. Bestyrelsen består af ni personer, som er udpeget af ejerkredsen bag Det Syddanske EU-Kontor (Region Syddanmark, samtlige 22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet):

  -      Borgmester Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune, formand

  -      Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark, næstformand

  -      Borgmester Anker Boye, Odense Kommune

  -      Borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune

  -      1. viceborgmester Søren Peschardt, Vejle Kommune

  -      Regionsrådsmedlem Thies Mathiasen, Region Syddanmark

  -      Dekan Simon Møberg Torp, Syddansk Universitet

  -      Entreprenør Henrik Styrup, Syddansk Vækstforum (udtrådt)

  -      Regionsrådsmedlem Sonny Berthold, Region Syddanmark

   


  Det næste bestyrelsesmøde afholdes som en del af bestyrelsens årlige strategiseminar i Bruxelles den 29.-30. juni 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum udpeger et medlem til bestyrelsen for det syddanske EU-kontor.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Adm. direktør Bo Stærmose blev udpeget som medlem af bestyrelsen for det syddanske EU-kontor.


  Sagsnr. 15/615
  10. Udpegning til bestyrelsen for Inspiring Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har tidligere udpeget 3 medlemmer til bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark. Udpegningen løber til 2016, men det ene medlem, direktør for Hotel Legoland Søren Dalhof, har fået nyt job, og derfor har fonden anmodet Vækstforum om at udpege et nyt medlem. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Inspiring Denmark er en non-profit organisation, der har til formål at styrke erhvervsturismen i Region Syddanmark bl.a. ved at rådgive mødeplanlæggere, enkeltpersoner eller organisationer med visioner om at afholde møder, kongresser eller konferencer i regionen.

  Syddansk Vækstforum er udpegningsberettiget til 3 medlemmer til bestyrelsen for Inspiring Denmark. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Udpegningerne er gældende til 2016, men det ene medlem, direktør for Hotel Legoland Søren Dalhof, har fået nyt job, og derfor har fonden anmodet Vækstforum om at udpege et nyt medlem.

  Ifølge vedtægterne skal medlemmerne af bestyrelsen tilsammen repræsentere branchemæssig, erhvervsmæssig og ledelsesmæssig indsigt. De tre medlemmer, der er udpeget af Vækstforum, skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet. Bestyrelsen for fonden Inspiring Denmark er sammensat således:

  ·         2 medlemmer udpeges af Region Syddanmark (Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, Region Syddanmark (Næstformand) og regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark).

  ·         3 medlemmer udpeges af Syddansk Vækstforum – de skal repræsentere erhvervsturismeerhvervet (Direktør Jack Nielsen, Radisson Blu H.C. Andersen Hotel (Formand), direktør Grete Højgaard, Messe C og General Manager Søren Dalhof, Hotel Legoland).

  ·         1 medlem udpeges af VisitDenmark (Viceadministrerende direktør Lars Erik Jønsson, VisitDenmark).

  ·         1 medlem udpeges af kommunekontaktrådet (borgmester Jørn Pedersen, Kolding Kommune).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,  

  • at Vækstforum udpeger 1 medlem som repræsenterer erhvervsturismeerhvervet til fonden Inspiring Denmark.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Direktør Martin Aadal Nielsen blev udpeget som medlem til fonden Inspiring Denmark.


  Sagsnr. 07/24377
  11. Årsrapport 2014 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har offentliggjort årsrapporten for 2014. Rapporten viser, at der er skabt og/eller fastholdt 105 arbejdspladser i 2014 og samlet 1.326 arbejdspladser i perioden 2007-2014 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007 og besluttede på møde den 25. juni 2014 at videreføre medlemskabet af FVI og det årlige kontingent for årene 2015 og 2016.

  Organisatorisk er der placeret 9 projektledere i de 3 regioner, heraf 3 i Syddanmark. De 2 er placeret i Odense i henholdsvis Syddanske Forskerparker og på Lindø Industripark. Disse projektledere har særligt fokus på at tiltrække virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Endvidere er der en projektleder inden for designområdet med fysisk placering på Designskolen Kolding i tilknytning til Design2innovate.

  Til brug for en årlig resultatmåling, kontakter revisionsfirmaet KPMG alle virksomheder, der er tiltrukket eller fastholdt i Vestdanmark med bistand fra FVI for at verificere, at FVI’s indsats har haft en afgørende betydning for placeringen samt at verificere antallet af jobs.

  Årsrapporten for 2014 foreligger nu, og de samlede resultater af Vestdansk Investeringsfremmes indsats fremgår nedenfor:

  Jobskabelse i Vestdanmark

   

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Total

  Nordjylland

  31

  117

  156

  65

  432

  85

  73

  275

  1234

  Midtjylland

  40

  203

  367

  11

  103

  400

  219

  66

  1409

  Syddanmark

  340

  268

  45

  38

  40

  246

  244

  105

  1326

  Total

  411

  588

  568

  114

  575

  731

  536

  446

  3969

  Som det fremgår, er der store udsving mellem de forskellige år. Det skyldes, at der er stor forskel på de enkelte investeringsprojekters størrelse. F.eks. dækker tallene i 2014 over henholdsvis 5 investeringsprojekter i Syddanmark, 4 investeringsprojekter i Nordjylland og 3 investeringsprojekter i Midtjylland.

  Hvis man ser på perioden 2007–2014, er der samlet tiltrukket eller fastholdt 1326 jobs til Syddanmark. Vækstforum har i samme periode investeret 25,6 mio. kr. i kontingent til foreningen. Det svarer til en pris per job på 19.306 kr.

  I 2014 er der skabt og/eller fastholdt 105 arbejdspladser i Region Syddanmark, hvilket isoleret set må siges, at være utilfredsstillende. Det vurderes dog, at de samlede resultater for perioden 2007-2014 for jobskabelsen i de tre regioner er tilfredsstillende.

  Bag tallene for 2014 i Syddanmark ligger, at fire virksomheder inden for bæredygtig energi har etableret sig i Region Syddanmark. Det drejer sig om Zenit Energy, der udbyder integrerede løsninger til solenergiteknologi, 3Sun som har specialiseret sig i at servicere offshoresektoren inden for vind og olie/gas, Grupo Benicio der gennem datterselskabet Envo Group står bag etableringen af et af verdens største biogasanlæg i Tønder (selskabet har desuden annonceret, at de vil etablere et tilsvarende anlæg i Aabenraa), samt CECEP City Lighting, som videreudvikler danske biogasløsninger til kinesiske behov.

  Inden for oplevelseserhverv har en japansk virksomhed, Traffic Design Co. Ltd. etableret et salgskontor og showroom i Region Syddanmark. Virksomhedens danske navn er Haluta Aps. og beskæftiger sig med engroshandel af møbler og tekstilprodukter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering, og 
  • at Vækstforum tilkendegiver en forventning om bedre resultater på jobskabelse i Region Syddanmark i 2015 i forhold til i 2014
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17181
  12. Afsætning af ramme til evalueringer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som opfølgning på bl.a. vækstpartnerskabsaftalen har sekretariatet sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen arbejdet videre med mulighederne for fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora. Vækstforum anmodes nu om at afsætte midler til sin andel af finansieringen af evalueringerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum og i forlængelse af orienteringen på vækstforummødet den 17. marts 2015 har sekretariatet sammen med de andre vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen arbejdet videre med mulighederne for fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora. Det forventes, at der foretages udbud af opgaven umiddelbart inden sommerferien 2015 og at der kan indgås en kontrakt med en fælles evaluator i løbet af oktober 2015.


  I det kommende udbud lægges der op til at fokusere endnu mere på at uddrage læring af evalueringerne. Der lægges endvidere op til, at det skal være obligatorisk, at alle strukturfondsprojekter, som får støtte fra EU’s regional- eller socialfond på over 2 mio. kr. i 2014-2017, skal slutevalueres af en fælles ekstern evaluator. Det er derimod frivilligt, om der også skal foretages midtvejsevalueringer. For alle øvrige projekter (strukturfondsprojekter, som får et EU-tilsagn under 2 mio. kr., og regionale erhvervsudviklingsprojekter, som får et tilsagn i 2014-2017) er det også frivilligt, om projektet skal evalueres af en fælles evaluator. Der lægges også op til, at der kan gennemføres 1-2 evalueringer årligt af relevante tværgående temaer på landsplan.


  Vækstforum tilkendegav på seminaret i juni 2014, at porteføljestyringskonceptet bør videreføres i den nye strategi, og Vækstforum blev den 15. marts orienteret om status på arbejdet med det kommende fælles evalueringsudbud. I forbindelse med det kommende udbud lægges der derfor op til, at der for de syddanske projekter fortsat gennemføres både midtvejs- og slutevalueringer, og at der gennemføres midtvejs- og slutevalueringer af projekter med regionale erhvervsudviklingsmidler med støtte på over 2 mio. kr.


  Erhvervsstyrelsen bidrager med EU-midler til de fælles slutevalueringer af strukturfondsprojekterne, svarende til halvdelen af udgifterne, dog maksimalt 10 mio. kr. til vækstforaene samlet i hele strukturfondsperioden fra 2014-2020. I forhold til midtvejsevalueringer af hhv. regional- og socialfondsprojekter samt midtvejs- og slutevalueringer af regionale erhvervsudviklings-projekter skal Vækstforum selv stå for finansieringen.

  På baggrund af en estimering af antal midtvejs- og slutevalueringer fra 2014-2017 samt prisen for evalueringerne anmodes Vækstforum om at afsætte en ramme på 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til finansiering og medfinansiering af evalueringer af henholdsvis strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får tilsagn i 2014 til 2017.

  Rammen er fastsat ud fra et forsigtighedsprincip. Den samlede pris for evalueringerne vil afhænge af udfaldet af det fælles udbud kombineret med det faktiske antal evalueringer, der skal gennemføres.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015 til henholdsvis finansiering og medfinansiering af evalueringer af henholdsvis strukturfonds- og regionale erhvervsudviklingsprojekter, der får tilsagn i 2014 til 2017.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at udviklingsdirektøren bemyndiges til at udmønte rammen administrativt.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/40456
  13. Orientering om udmøntning af pulje til øget internationalisering af klyngerne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har etableret en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger. Vækstforums formandskab har den 20. maj 2015 godkendt samarbejdsaftale med CLEAN og Offshoreenergy.dk. Begge aftaler har en økonomisk ramme på 1,25 mio. kr. Formandskabet har tidligere godkendt samarbejdsaftale med Welfare Tech på 1,25 mio. kr. Der er således i alt udmøntet 3,75 mio. kr. af puljen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det fremgår af Syddansk Vækstforums handlingsplan 2014-2015, at Vækstforum vil arbejde for internationalisering af de fire prioriterede klynger. Klyngernes muligheder for at tilrettelægge en større og mere fokuseret indsats i forhold til de forberedende aktiviteter, der kræves for at tiltrække EU-midler, er relativt begrænsede inden for de eksisterende rammer. På den baggrund besluttede regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum at etablere en pulje til øget internationalisering af klyngerne på 5 mio. kr. i oktober 2014. Regionsrådet har bemyndiget Vækstforums Formandskab til at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger.

  Vækstforums Formandskab har den 20. maj 2015 godkendt samarbejdsaftale med CLEAN og Offshoreenergy.dk. Begge aftaler har en økonomisk ramme på 1,25 mio. kr. Formandskabet har tidligere godkendt samarbejdsaftale med Welfare Tech på 1,25 mio. kr. Der er således i alt udmøntet 3,75 mio. kr. af puljen. Det forventes, at Design2innovate, som den sidste af de fire klynger, vil søge puljen inden årets udgang.

  CLEAN

  Samarbejdsaftalen forventes at få følgende resultater for CLEAN:

  • Samarbejde med Internationale klynger og Lead på North European Infrastructure of Clean Energy (N*ICE), en nordeuropæiske alliance mellem energiklynger.
  • Etablere konsortier, ansøger om 2 projekter under Horizon 2020 og hjemtager mindst 1 projekt. Det er forventningen at kunne hjemtage 10 mio. kr.
  • Afholde to eksportfremmende aktiviteter inden for energieffektivitet: én med fokus på Tyskland og én med fokus på Kina.
  • Blive partner og operatør på det seneste store FN (UNEP) initiativ ”Sustainable Energy for ALL”.
  • Deltage i 4 internationale konferencer om energieffektivitet og efterfølgende intern udbredelse af viden. Afholdelse af indlæg på mindst én af disse konferencer om fordelene og resultaterne ved klyngeopbygning omkring energieffektivitet.

   Aktiviteterne forudsættes gennemført i samspil med det syddanske EU-kontor.

  Offshoreenergy.dk 

  Offshoreenergy.dk’s strategi arbejder med to hovedpunkter: Internationalisering og Cost Reduction. Offshoreenergy.dk har i perioden 2010 til 2015 gennemført en række projekter, som på hvert sit område har understøttet internationalisering af klyngen.

  Hovedaktiviteterne for denne samarbejdsaftale er:

  • Projektfaciliteringsarbejde, herunder opbygning af relevante netværk (til forskningsmiljøer, klynger m.v.), brug af eksisterende samarbejdspartneres ekspertise.

  • Kvalificeret rådgivning vedr. funding, herunder eksempelvis indhentning af information vedr. relevante EU programmer mv..

  • Arbejde for indflydelse på EU støtteprogrammer til gavn for branchens fundingmuligheder.

  Aktiviteterne forudsættes gennemført i samspil med det syddanske EU-kontor.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/48789
  14. Orientering om regeringsinitiativ om styrket dansk-tysk samarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den danske regering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har aftalt at styrke dansk-tysk samarbejde gennem fælles indsats for vækst og erhvervsudvikling. Samarbejdet har udmøntet sig i en fælles ministererklæring, som blev underskrevet af parterne den 24. april 2015 i Flensborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den danske regering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har sammen igangsat en indsats for styrket dansk-tysk samarbejde om vækst og erhvervsudvikling.

  I den forbindelse blev der den 16. februar 2015 afholdt en dansk-tysk ministerkonference, hvor deltagerne diskuterede erhvervsmuligheder på tværs af grænsen og et sammenhængende dansk-tysk arbejdsmarked. På vegne af Syddansk Vækstforum deltog Carl Holst og Grethe Johnsen.

  Slesvig-Holstens ministerpræsident Torsten Albig og skatteminister Benny Engelbrecht underskrev den 24. april 2015 en ministererklæring om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland. Erklæringen ledsages af en kort handlingsplan. Erklæring og handlingsplan er vedlagt som bilag.

  Handlingsplanen for ministererklæringen indeholder 11 initiativer inden for følgende 3 områder:

  • Nemmere at tage arbejde og rekruttere på begge sider af den dansk-tyske grænse
  • Samarbejde om erhvervsuddannelser mv.
  • Transport og logistik

  Den danske regering og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten vil evaluere handlingsplanen i 2016 med henblik på udarbejdelse af fremtidige handlingsplaner.

  Mange af de 11 initiativer lægger op til at undersøge området nærmere eller til en dialog med relevante parter om mulige tiltag.

  Regeringsinitiativet kan ses i forlængelse af  allerede igangsatte regionale tiltag, herunder bl.a. uddannelsessamarbejder.

  Desuden relaterer handlingsplanen sig til de fire initiativer i Vækstforums vækstpartnerskabsaftale med regeringen, der skal styrkedet dansk-tyske samarbejde. Ministererklæringen og den tilhørende handlingsplan konkretiserer kun i begrænset omfang yderligere handling fra regeringens side end det, der er aftalt i vækstpartnerskabsaftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Vækstforum drøftede de administrative processer under det nye Interreg-program samt perspektiverne i samarbejde med Hamborg.

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/30244
  15. Orientering om erfaringer med porteføljestyring af Vækstforumprojekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum har gået foran med effektvurdering og evaluering af vækstforumprojekter. Der følges løbende op på, hvad der kan læres af igangsatte projekter, og i dette dagsordenspunkt fremhæves nogle af læringspunkterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De fleste  projekter fra strukturfondsperioden 2007-2013 er ved at være afsluttet. 

  I 2009 indførte Syddansk Vækstforum som det første Vækstforum en effektmodel, hvor projekter vurderes ud fra den forventede effekt i forhold til omkostninger og forventet tid før effekten realiseres. Modellen skulle understøtte målstyring fremfor den hidtidige aktivitetsstyring af projekterne, og dermed synliggøre hvordan et projekt påvirker udvalgte indikatorer, der bidrager til Vækstforums mål.

  Med udgangspunkt i effektmodellen er der foretaget en løbende intern opfølgning af projekterne, herunder fremdrift i aktiviteter, økonomisk forbrug samt deres forventede effektskabelse. I december 2012 besluttede Vækstforum endvidere at supplere den interne opfølgning med evalueringer, der er foretaget af eksternt konsulentfirma både midtvejs og til slut i projekternes levetid.

  Syddansk Vækstforum har således en meget omfattende porteføljestyring af  igangsatte projekter, og den har været mere vidtgående og med mere fokus på resultat- og effektskabelse, end EU har påkrævet.

  Ydermere er der fra 2013 foretaget en monitorering af udviklingen i de deltagende virksomheder i strukturfondsprojekter for at vurdere, om deltagelse har givet en effekt. Monitoreringen er sket i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og de øvrige danske regioner. Monitoreringen er baseret på registerbaserede data fra Danmarks Statistik.

  Læring

  På baggrund af de interne opfølgninger og eksterne evalueringer opsamler vækstforumsekretariatet løbende læring, således at sekretariatet er bedre rustet til at gå i dialog med kommende projekter. Væsentlige læringspunkter fra strukturfondsperioden 2007-2013 har bl.a. været:

   1. En god tilrettelæggelse, organisering og ledelse af projekterne er en væsentlig forudsætning for, at projekterne kan levere de forventede resultater. De eksterne evalueringer indikerer, at projekterne scorer højt på tilrettelæggelse, om end der stadig er en del projekter, der bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Evalueringerne indikerer også, at projekterne scorer mindre højt på resultat- og effektskabelse. Udgangspunktet for at skabe resultater er således til stede, men for at styrke resultatskabelsen endnu mere, er der bl.a. brug for en klarere sammenhæng  mellem aktiviteter, håndtering af kritiske succesfaktorer og forventede effekter. 
   2. Det er vigtigt, at der er et reelt virksomhedsengagement i projekterne. Det kræver typisk, at projekterne skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og at projekterne arbejder med forhold, der kommer så tæt på markedet som muligt. På den baggrund er et stærkt virksomhedsengagement blevet et tværgående kriterium, som anvendes i forbindelse med bedømmelsen af Vækstforums initiativer.
   3. Nogle virkemidler, som fx klyngeudvikling og innovationsindsatser, giver typisk først effekter på længere sigt, men har til gengæld typisk stor effekt i form af varigt forbedrede rammebetingelser, der kommer en bred kreds af virksomheder til gavn. Andre virkemidler, som fx virksomhedsvejledning, giver typisk mindre, men hurtigere effekt.
   4. Det har været vanskeligere at opnå succes med yderområdeprojekter end med andre projekter. Dette skyldes bl.a. at det ofte er nødvendigt at ‘modne’ projekter i yderområderne pga. færre store aktører der kan drive projekterne.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,  

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 15/604
  16. Orientering om jobvækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har, sammen med de øvrige regioner, foretaget to analyser af, hvor jobvækst og jobtab finder sted. Analyserne er en del af Den Regionale Udviklingsplans vidensinitiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har som led i Den Regionale Udviklingsplans vidensinitiativ foretaget to analyser af jobvækst og jobtab i hele landet sammen med de øvrige regioner, ”Hvor foregår jobvæksten” 1 og 2. Analyserne peger på, at regionernes jobudvikling går i forskellig retning efter krisen, og ser man udviklingen på kommuneniveau går ca. en tredjedel af landets kommuner frem, mens godt to tredjedele taber flere job, end de skaber. Branchernes udvikling forstærker de lokale og regionale forskelle.

  I Syddanmark har de fleste kommuner i Trekantområdet vendt krise til fremgang fra 2010-2013, men jobbalancen er stadig i minus de fleste steder i regionen.

  Bag nettotallene for jobudviklingen afslører bruttobevægelserne, at job lukkes ned og nye skabes i samtlige kommuner, hvilket afspejler en omstilling, der er forudsætning for vækst.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/9010
  17. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer udsigt 2. kvartal 2015
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum får hvert kvartal en status på vækstforventningerne hos de små og mellemstore virksomheder i regionen. De fleste virksomheder forventer i 2. kvartal uændret eller stigende omsætning, og joboptimismen er vokset en smule. Det er især forventningen om et stigende forbrug og flere ordrer i Danmark, som bærer de positive forventninger. På de udenlandske markeder forventer virksomhederne, at det bliver vanskeligere. Næsten hver anden syddansk virksomhed, der har søgt arbejdskraft, har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Efter et dyk i vækstoptimismen for 1. kvartal 2015 blev vækstforventningerne for 2. kvartal stabiliseret. Forventninger om flere ordrer og stigende forbrug har trukket optimismen op, mens forventninger om mindre eksport har trukket optimismen ned.

  Joboptimismen er vokset en lille smule. De flere ansatte forventes især i detailhandel, transport, vidensservice og anden service. Til gengæld er jobforventningen stort set uændret i brancher som industri, bygge-anlæg og hotel og restauration.

  Vækstoptimismen er primært knyttet til det danske marked og de danske forbrugere, hvilket giver positivt udslag på jobbarometeret. Derimod forventer virksomheder, der eksporterer, at det bliver vanskeligere.

  I detailhandel og hotel og restauration går udviklingen den rigtige vej. Forventningerne til omsætningen er kraftigt stigende, og der er en stor overvægt af optimister i begge brancher. I detailhandlen er forventningerne til højere omsætning også omsat til forventninger om flere ansatte.

  Næsten hver anden syddansk virksomhed (45 %), der har søgt arbejdskraft det seneste halve år (målt i februar 2015), har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Udfordringen for virksomhederne har ligget på et stabilt højt niveau siden september 2014. Det er især faglærte medarbejdere til opgaver i produktion og drift, der er mangel på.

  Stort set alle virksomheder, der mangler kvalificeret arbejdskraft oplever et større arbejdspres på de eksisterende medarbejdere, og mange virksomheder oplever mindre omsætning, tabte opgaver, tabte kunder, problemer med kvalitet og forsinkelser.

  Når det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere, vælger hver femte virksomhed i høj eller nogen grad at ansætte udenlandsk arbejdskraft, og hver tredje virksomhed har valgt i høj grad selv at satse på at opkvalificere medarbejderne.

  Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar/marts 2015, 900 besvarelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  18. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på Vækstforums møder. I perioden den 16. februar 2015 – 4. maj 2015 har medierne bragt ca. 365 omtaler af Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum. Omtalerne er for størstedelens vedkommende enten positive eller neutrale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.

  Vækstforumsekretariatet følger medieomtalen af Vækstforums aktiviteter via en medieopgørelse, der kvartalsvis udarbejdes af Infomedia. I perioden 16. februar 2015 – 4. maj 2015 har Syddansk Vækstforum eller projekter, der er støttet af Syddansk Vækstforum, været omtalt ca. 365 gange. Der måles på aktiviteter, der er igangsat fra 2010 og frem med henblik på at få hovedparten af de projekter med, der er igangsat efter Vækstforums fokusering på de nuværende tre forretningsområder.

  Medieopgørelsen viser, at omtalerne i denne periode generelt er positive. Welfare Tech, Offshoreenergy og Fremtidsfabrikken tegner sig for en stor del af omtalerne. Det bemærkes, at antallet af omtaler kan indeholde gengangere.

  Medieopgørelsen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering.
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/3105
  19. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  • De regionale erhvervsudviklingsmidler
  • EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  • Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  Samlet er der i 2015 i alt 116,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 33,4 mio. kr. afsat i 2015 til rest, se tabel 1 i vedlagte bilag.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
  Vækstforum har desuden 579,9 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020. Tabel 2 og 3 i vedlagte bilag giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 160,9 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 179,3 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3.

  Mål for bevillinger og udbetalinger af strukturfondsmidler – for perioden 2014-2020

  Samlet set er Syddansk Vækstforum forud for de fastsatte mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne. Jf. tabel 4 i bilaget er det målet, at der efter Vækstforums 2. møde i 2015 for Socialfondens vedkommende er indstillet projekter til tilsagn for 64,9 mio. kr. Det realiserede beløb er på 62,7 mio. kr. For Regionalfondens vedkommende er det fastlagte mål for indstillinger til tilsagn på 50,3 mio. kr. Det realiserede beløb er på 68,4 mio. kr.

  Syddansk Vækstforum er således forud for de fastsatte mål for bevillinger.

  Derimod er Syddansk Vækstforums mål for udbetalinger ikke nået, idet det første tilsagn fra Erhvervsstyrelsen i programperioden 2014-2020 blev givet den 22. maj 2015. Derfor er der p.t. ingen udbetalinger vedr. programperioden 2014-2020.

  Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)

  I maj 2015 har alle regionale bevillinger, tilbageløbsmidler og tillægsbevillinger via nationale tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond 2007-2013 været disponeret og der er ingen projekter på venteliste til tilbageløbsmidler. Efterfølgende er der jf. tabel 6 kommet et mindre tilbageløb på Regionalfonden fra to afsluttede projekter.

  Selv om de støttede projekter følges tæt – også i forhold til forbrug sammenholdt med budget – viser erfaringerne, at mange projekter alligevel har uforbrugte midler ved projekternes afslutning. Da en lang række af de syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015, må der således forventes mange mindre tilbageløb af midler i den resterende del af 2015, hvor det ikke længere muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.

  N+2 – for perioden 2007-2013

  Pr. 8. april 2015 er der udbetalt 284,5 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 382,1 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 326,9 mio. af de 379,5 mio. kr. disponerede midler.

  Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab. Derfor skal der i 2015 udbetales yderligere 97,6 mio. kr. fra Socialfonden og yderligere 52,6 mio. kr. fra Regionalfonden for at opfylde N+2 reglen i Syddanmark. Såfremt dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-midler for de gamle programmer, med mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver, idet EU forbruget opgøres på landsplan. Da der ikke sættes nye projekter i gang og da alle projekter skal afsluttes i 2015, har en rammereducering i realiteten ingen betydning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/604
  20. Orientering om indkomne ansøgninger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 16. juni 2015. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i alt indkommet 9 ansøgninger. Heraf er 3 ansøgninger blevet trukket tilbage af ansøger. Af de 6 ansøgninger, der er til behandling, er der 2 ansøgninger, der vedrører EU-socialfondsmidler, 2 ansøgninger der vedrører EU-regionalfondsmidler og 2 ansøgninger, der alene vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler.

  Fordelingen fremgår af vedlagte oversigt over ansøgte og indstillede midler.

  De indkomne ansøgninger fordeler sig således på Vækstforums forretningsområder:  

  Ansøger

  Projekt

  Forretnings­område

  Erhvervsakademi Lillebælt

  Viden- og innovationslaboratorier

  Tværgående 

  Tietgenskolen, Odense Business College

  Globale Vækstkompetencer

  Tværgående 

  University College Syddanmark

  Sundiværk for studerende

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Green Tech Center

  Smart Energy til markedet

  Bæredygtig energi

  SDU – Mads Clausen Instituttet

  Effektelektronik Region

  Bæredygtig energi 

  CLEAN

  FURGY CLEAN Innovation

  Bæredygtig Energi 

  Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen og dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.

  Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.

  Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/10668
  21. Ansøgning: Viden- og Innovationslaboratorier
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Viden og Innovationslaboratorier” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 5.225.503,15 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.225.503,15 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  ”Projekt Viden og Innovationslaboratorier” (Projekt VIL) bygger videre på erfaringer fra socialfondsprojektet ”Viden og Innovationspartnerskaber” (Projekt VIP), som fik en grøn slutevaluering af COWI. Hvor ”Projekt VIP” bl.a. havde fokus på at omsætte forskning og viden til kompetencer for virksomhederne, søger ”Projekt VIL” i højere grad at komme tættere på markedet. ”Projekt VIL” ønsker gennem innovative partnerskaber med fokus på virksomhedernes produkt- og serviceudvikling at skabe vækst samt flere arbejdspladser i syddanske virksomheder. Et partnerskab er et tværfagligt samarbejde mellem private og offentlige aktører, samt viden- og forskningsinstitutioner, som har til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders udvikling af nye produkter, teknologier og metoder. Et partnerskab består af minimum tre private virksomheder, to videns- og forskningsinstitutioner og én øvrig offentlig partner. Partnerne skal ikke nødvendigvis alle være hjemhørende i Syddanmark. Projektlederen oplyser, at der på forhånd givet interessetilkendegivelser fra 19 små og mellemstore virksomheder.

  Hvert partnerskab etablerer såkaldte viden- og innovationslaboratorier. Laboratorierne skal gennem produkt- og serviceudvikling, inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation samt erhvervsturisme, skabe innovation og derved styrke virksomhedernes indtjening og jobskabelse.

  Et videns- og innovationslaboratorium etableres ude i en offentlig eller privat virksomhed, som stiller lokaler til rådighed for laboratoriets arbejde. Laboratoriet indrettes med udstyr og teknologi, som bidrager til at styrke virksomhedens produktudvikling, -modning og strategiarbejde. I et samspil mellem medarbejdere, studerende og undervisere fra uddannelsesinstitutioner arbejdes der på virksomhedens vækstudfordringer. Derved opstår samskabende innovationsprocesser mellem virksomhedens medarbejdere og offentlige partnere, som tager form som produktudvikling, optimering af interne processer, serviceydelser, sidestepping. 

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  ”Projekt VIL” adresserer den syddanske regions overordnede behov for at skabe nye innovative virksomheder, som bidrager til vækst og beskæftigelse i regionen. Gennem oprettelse af laboratorier inden for udvalgte områder med særligt potentiale, understøttes aktører på tværs af værdikæden fra forskning til udvikling og markedsmodning, i at samarbejde om at udvikle nye innovative løsninger.

  Indstilling om delvis afslag:

  Sekretariatet anbefaler, at der kun gives tilsagn til gennemførelse af 4 af 8 ansøgte laboratorier, hvoraf de 5 er mere detaljeret beskrevet. De 4 laboratorier, som ikke indstilles til medfinansiering fra regionalfonden, vurderes ikke at være modne nok, ved at være for upræcise, have begrænset potentiale og have usikre effekter. Ansøger vurderes at have sandsynliggjort effektkæden for de øvrige 4 laboratorier. Primært på baggrund af egne erfaringer fra Projekt Videns- og innovationspartnerskaber. Hvert af videns- og innovationslaboratorierne i Projekt VIL er opbygget over 4 overordnede aktiviteter, som sammen skal sikre, at virksomhederne får testet deres løsninger og produkters validitet og funktionalitet i autentiske miljøer.

  Det vurderes, at aktiviteterne samlet bidrager til, at laboratorierne opnår de forventede output og effekter. Det forudsætter at laboratorierne formår at fastholde de private virksomheders motivation, involvere relevante videnskompetencer samt aftagere og brugere i udviklingen af preto- og prototypes, at der gives adgang til relevant teknologi og viden samt ved at demonstrere, at virksomhedernes løsninger er interessante og vedkommende i forhold til at blive afsat på markedet.

  I tilsagnet indlægges desuden et vilkår, så Vækstforumsekretariatet minimum hvert halve år kan foretage en vurdering af, hvorvidt de enkelte laboratorier leverer de forventede outputs.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi det vurderes, at projektet kan bidrage til at styrke innovationen i eksisterende og nye virksomheder, som på sigt vil øge den enkelte virksomheds konkurrenceevne og vækst inden for de fire fagområder: velfærdsbolig, fysisk aktivitet og læring, velfærdsteknologiske hygiejneløsninger og erhvervsturisme. 

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  For hvert af laboratorierne gennemføres følgende aktiviteter:

  Partnerskabs- og innovationsplaner

  ·         Screening af virksomheder

  ·         Analyse af partnervirksomheder (innovationsplan)

  Udvikling – Produkt og procesinnovation

  ·         Udarbejde pretotype og mockups samt budgetter for realisering af produktudvikling

  Test og modning

  ·         Der er udarbejdet en plan for at udvikle og introducere produkter/varer eller tjenesteydelser, der er nye på marked eller nye for virksomheden

  Eksekvering og plan til markedet

  ·         Der er udviklet konkrete koncepter til nye produkter eller løsninger samt en business case

  På tværs af laboratorierne opnås følgende output:

  Min. 26 private virksomheder som modtager støtte samt min. 25 virksomheder der samarbejder med forskningsinstitutioner

  Min. 3,6 mio. kr. i projektperioden og 2,4 mio. kr. efter projektperioden i private investeringer som matcher offentlig støtte til innovations- og F&U projekter

  Min. 23 virksomheder, der har modtaget støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye på markedet eller nye for virksomheden

  Min. 24 virksomheder, udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger

  22 nye innovative virksomheder i projektperioden.

  Antal nye arbejdspladser:

  I projektperioden: 6

  Kort sigt: 17

  Mellemlangt sigt: 22 

  Langt sigt: 15

  Øget årlig omsætning:

  I projektperioden: 1 mio. kr.

  Kort sigt: 6,5 mio. kr.

  Mellemlangt sigt: 14,2 mio. kr.

  Langt sigt: 49,2 mio. kr.

  Heraf anslået øget årlig eksport:

  I projektperioden: 0 mio. kr.

  Kort sigt: 1,2 mio. kr.

  Mellemlangt sigt: 2,4 mio. kr.

  Langt sigt: 3,9 mio. kr.

  Anslået antal overnatninger:

  I projektperioden: 550.

  Kort sigt: 500

  Mellemlangt sigt: 750

  Langt sigt: 1000

  Ansøger og parter:

  1.  Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense,CVR/CVR-p: 31684307

  Projektleder for det samlede projekt VIL og aktiv partner i følgende Labs: Viden og Innovationslaboratorium Velfærdsbolig (A) med kompetencer fra uddannelserne:Bygningskonstruktør, IT og medie, installatør, automationsteknolog og markedsføringsøkonom,

  I Viden og Innovationslaboratorium for fysisk aktivitet og læring (B) med kompetencer inden for velfærdsuddannelser (lærer, pædagog, fysio- og ergoterapi) professionsuddannelser (E-concept, produktudvikling, innovation og entreprenørskab, produktionsteknologi, IT-teknologi).

  I Viden og Innovationslaboratorium Design2Meet (D) med kompetencer fra uddannelser inden for service, oplevelser, multimedie og IT området

  2.  Professionshøjskolen Lillebælt, UC Lillebælt, EVU m.fl., Odense, CVR/CVR-p: 1003403952

  Aktiv partner i Viden og Innovationslaboratorium Velfærdsbolig (A) med kompetencer fra uddannelserne: sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut og velfærdsteknologier

  I Viden og Innovationslaboratorium for fysisk aktivitet og læring (B)med kompetencer om børns læring

  I Viden og Innovationslaboratorium Design2Meet (D) med kompetencer fra uddannelserne lærer, pædagog samt forskningsmiljøer omkring bevægelse og læring, udvikling af oplevelser og kulturarv i Jelling

  3.  UC Syddanmark, Haderslev, CVR/CVR-p:1013695209

  Bidrager som aktiv partner i Viden og Innovationslaboratorium velfærdsteknologiske hygiejneløsninger (C) med viden fra uddannelser inden for pædagogik, ernæring og sundhed, ergoterapi og sygepleje

  4. Erhvervsakademi Kolding, Kolding, CVR/CVR-p: 1019844672

  Bidrager som aktiv partner i Viden og Innovationslaboratorium velfærdsteknologiske hygiejneløsninger (C) med viden fra uddannelserne produktionsteknologi, design, IT og markedsføring.

  Økonomi:

  Samlet budget: 20.902.012,60 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 5.225.503,15 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.225.503,15 kr.

  Egenfinansiering: 10.451.006,30 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 5.225.503,15 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.225.503,15 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • Særlige vilkår for bevillingen:

  -       I forbindelse med indsendelse af halvårsregnskaber til Erhvervsstyrelsen, som samtidig indsendes til Vækstforumsekretariatets godkendelse, skal vækstforumsekretariatet halvårligt godkende leverancebeskrivelser for hvert af de fire laboratorier. Der lægges særligt vægt på, at de forventede output nås, og at hvert af laboratorierne har et tilstrækkeligt antal relevante virksomheder involveret.

  -       Vækstforumsekretariatet kan på baggrund af det rapporterede indstille til Erhvervsstyrelsen om laboratoriet kan fortsætte arbejdet; Om der skal foretages justerende tiltag i laboratoriet med henblik på gennemførelse eller om medfinansieringen af laboratoriets aktiviteter indstilles på baggrund af manglende resultater i forhold til projektets målsætninger.

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/10671
  22. Ansøgning: Globale VækstKompetencer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Globale Vækstkompetencer” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 11.568.882,49 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet er 4-årigt og arbejder tværgående på Vækstforums forretningsområder: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Bæredygtig Energi og Oplevelseserhverv. Fokus er på forretningsudvikling, internationalisering og øget eksport i SMV’er via tilførsel af viden. Projektet forventer at rekruttere 150 SMV’er, som enten er i gang med eksportrettede aktiviteter eller påtænker at igangsætte eksport. På nuværende tidspunkt har ansøgeren opbakningstilkendegivelser fra 42 SMV’er. På baggrund af tilkendegivelserne fra SMV’erne vil projektets primære fokus være på:

  - eksport til nærmarkederne (Norge, Sverige, Finland og Tyskland) og sekundært på andre markeder, hvis der vurderes at være et stort potentiale for nogle af deltagende SMV’er.

  - kompetenceudvikling inden for markedsanalyse, salg og marketing, sprog, kultur og internationalisering, teamcoaching og projektledelse/ledelse

  SMV’erne skal have en defineret vækststrategi og et ønske om at anvende kompetenceudvikling til værdiskabelse i virksomheden. Projektet forventer at gennemføre kompetenceudviklende aktiviteter for 770 ledere og medarbejdere i de deltagende SMV’er på baggrund af deres konkrete behov for kompetenceudvikling. SMV’erne tilføres desuden eksterne kompetencer gennem tilknytning af relevant uddannede personer (defineres som personer med lange og mellemlange videregående uddannelser, og korte videregående uddannelser - med relevant erhvervserfaring). Projektets mål for tilknytning af relevant uddannede personer er 168 i projektperioden.

   

  Globale Vækstkompetencer bygger blandt andet videre på erfaringer fra projektet GlobaliseringsKompetencer i Region SDK, som af COWI samlet blev vurderet til ”gul” i slutevalueringen. GlobaliseringsKompetencer i Region SDK fik efter evalueringstidspunktet en forlængelse uden merbevilling på tre måneder, hvilket ifølge COWI forventes at have påvirket resultaterne positivt i forhold til de resultater, der ligger til grund for slutevalueringen. COWI skriver ”Projektet har efter evalueringstidspunktet opnået en forlængelse på 3 måneder uden merbevilling. Evalueringen tager ikke højde for denne ændring, men projektforlængelsen kan forventes at påvirke projektets forankring og bæredygtighed samt dets resultatskabelse positivt”

   

  Projektansøger på det nye projekt Globale Vækstkompetencer er Tietgenskolen Odense Business College, som sammen med UC Lillebælt, UC Syddanmark, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademiet SydVest, Svendborg Erhvervsskole, Syddansk Erhvervsskole og Væksthus Syddanmark udgør projektets partnerskabskreds. Herudover inddrages lokale erhvervsservices og klynger i rekruttering af SMV’er til projektet og der indkøbes specialiserede eksportkompetencer på markedsvilkår med henblik på at styrke SMV’ernes mulighed for eksport.  

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet vurderes at have et stærkt organisatorisk set up, som bygger på organiseringen af det tidligere projekt GlobaliseringsKompetencer i RegionSDK, som COWI har evalueret positivt.

  Partnerskabskredsen med syv uddannelsesinstitutioner (bestående af erhvervsskoler, erhvervsakademier og UC’er) og Væksthus Syddanmark vurderes samlet set at tilbyde kvalificeret kompetenceudvikling, som matcher de deltagende SMV’ers behov. Ud over at kunne trække på partnerskabskredsens vifte af kompetenceudviklingstilbud, er der i projektet afsat midler til at indhente specialiserede eksportkompetencer på markedsvilkår, hvilket vurderes at styrke eksportmulighederne for de deltagende SMV’er.

  I forhold til det tidligere projekt GlobaliseringsKompetencer i RegionSDK blev der også arbejdet med tilknytning af personer med rette kompetencer, men kun i perioder af fire ugers varighed. COWI anbefalede, at varigheden øges, hvilket det nye projekt Globale Vækstkompetencer har indarbejdet, således at tilknytningen af relevant uddannede personer til SMV’erne øges til seks måneder. Dette vurderes at være med til at øge projektets muligheder for at skabe effekt.

  I forhold til det tidligere projekt GlobaliseringsKompetencer i Region SDK arbejdes der som noget nyt i dette projekt med rekruttering og fastholdelse af ledige fra København og Aarhus, hvilket vurderes at bidrage til bedre muligheder for at matche de konkrete internationaliserings- og forretningsudviklingsopgaver i SMV’erne med kompetencetilførsel og dermed også til opnåelse af projektets mål.

  Projektet forventer i projektperioden at arbejde med 150 SMV’er og herigennem skabe 135 jobs, 143 mio. kr. i meromsætning og heraf 102 mio. kr. som eksport.

  Projektet har tilkendegivelser fra 42 SMV’er, der gerne vil deltage i projektet, og har nærmere beskrevet kompetenceudviklingsbehovet for 20 af SMV’erne. Projektet vurderes derfor, at have sandsynliggjort virksomhedsengagement i projektet.

  Projektet indstilles på denne baggrund til tilsagn.

  Da der er tale om et stort projekt over 4 år foreslås det, at der til tilsagnet knyttes et vilkår om, at projektet efter 1 år skal fremsende dokumentation for at mindst 35 SMV’er er rekrutteret til projektet (projektets eget succeskriterium efter 1 år). Dokumentationen skal fremsendes til vækstforumsekretariatet. Fremsendes dokumentationen ikke vil der blive taget stilling til projektets budget fremadrettet.  

  Det foreslås samtidig, at tilsagnet forudsætter, at projektet koordinerer den opsøgende virksomhedskontakt med projekterne ”Strategisk Kompetenceudvikling” og ”KOMPAS”.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  1.     Rekruttering af SMV’er med eksisterende vækststrategi og udækket kompetenceudviklingsbehov

  2.     Kompetenceudviklende aktiviteter i SMV’erne ud fra deres konkrete behov

  3.     Tilførsel af eksterne kompetencer til SMV’erne til løsning af konkrete internationaliserings- og forretningsudviklende opgaver

   

  Antal deltagende SMV’er:

  150

   

   

  Antal ledere og medarbejdere som tilføres nye kompetencer:

  770

  Antal relevant uddannede som matches med og tilfører SMV’erne nye kompetencer:

  168

  Deltagere med forøget kompetenceniveau umiddelbart efter deltagelsen:

  I projektperioden: 938

  Jobskabelse i deltagende virksomheder to år efter deltagelsen:

  I projektperioden: 135

  0-2 år efter: 45

  2-5 år efter: 34

  5- år efter: 27

  I alt efter projektperioden: 106

  Anslået skabt omsætning:

  I projektperioden: 143.000.000 kr.

  0-2 år efter: 47.666.667 kr.

  2-5 år efter: 35.750.000 kr.

  5- år efter: 28.600.000 kr.

  I alt efter projektperioden: 112.016.667 kr.

  Anslået skabt årlig eksport:

  I projektperioden: 102.000.000 kr.

  0-2 år efter: 34.000.000 kr.

  2-5 år efter: 25.500.000 kr.

  5- år efter: 20.400.000 kr.

  I alt efter projektperioden: 79.900.000 kr.

  Ansøger og parter:

  Projektansøger:

  Tietgenskolen Odense Business College

  CVR/CVR-p: 23267519/1004909196 

  De fire væsentligste økonomiske partnere:

  Professionshøjskolen Lillebælt, UC Lillebælt, CFU

  CVR/CVR-p: 30859480/1003334645

  UC Syddanmark, Esbjerg

  CVR/CVR-p: 30840402/1015663479

  Erhvervsakademiet Lillebælt

  CVR/CVR-p: 31684307/1014783160

  Erhvervsakademi SydVest

  CVR/CVR-p: 31689791/1014787700

   

  Økonomiske partnere herudover

   

  Svendborg Erhvervsskole

  CVR: 25887336

   

  Syddansk Erhvervsskole

  CVR: 35228616

   

  Væksthus Syddanmark

  CVR: 30089448

  SMV’er:

  Ansøger har på nuværende tidspunkt opbakningstilkendegivelser fra samlet set 42 SMV’er

  Økonomi:

  Samlet budget: 23.137.764,98 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 11.568.882,49 kr.

  Privat og statslig deltagerfinansiering: 11.542.683,78

  Egenfinansiering: 26.198,71 kr.

   

  Indstilling

  Det indstilles,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 11.568.882,49 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at det fulde tilsagn betinges af, at der senest 1 år efter projektstart er rekrutteret mindst 35 SMV’er til projektet. Dokumentation herfor sendes til vækstforumsekretariatet. I modsat fald tages der stilling til, om bevillingen skal reduceres forholdsvist.
  • at tilsagnet forudsætter, at projektet koordinerer den opsøgende virksomhedskontakt med projekterne ”Strategisk Kompetenceudvikling” og ”KOMPAS”.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Johanne Gregersen erklærede sig inhabil.

  Da der kun var 10 medlemmer tilstede ud over Johanne Gregersen, var Vækstforum ikke beslutningsdygtige på dette punkt. Punktet er efterfølgende behandlet skriftligt i Vækstforum, og indstillingerne er tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/10377
  23. Ansøgning: Sundiværk for studerende
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”SUNDiværk - for studerende” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Socialfondsmidler: 2.590.383,79 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.295.191,90 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Målet for projektet SUNDiværk for studerende (fremadrettet SUNDiværk) er at øge antallet af studerende, der modtager undervisning i iværksætteri og forretningsforståelse, herunder øge antallet af studerende, der etablerer egen virksomhed inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Med baggrund i tidligere og nuværende iværksætter initiativer vil UC Syd og UC Lillebælt udvikle og teste et nyt valgfag, hvor 150 studerende ved UC Syd og UC Lillebælt gennemgår et forløb med fokus på kommerciel forståelse. Der er tale om et 3 ugers meritgivende tværfagligt undervisningsforløb for studerende ved professionsskolernes sundhedsuddannelser i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kommunale sundhedsindsatser og erhvervsfremme. I forløbet vil de studerende bl.a. komme til at arbejde med innovative løsninger på konkrete udfordringer omkring forebyggelse. 135 studerende forventes at fuldføre kurset. UC Lillebælt og UC Syd har hovedansvaret for udviklingen og implementeringen af forløbene. Forløbet skal indeholde følgende elementer:

  1.     Forretningsforståelse

  2.     Produktudvikling

  3.     Test (udvikling og test i prototypeværksted)

  4.     Fremvisning

  De studerende vil med valgfaget få styrket deres forretningsforståelse. De studerende vil arbejde med at kommercialisere enten egen ide eller forretningsudvikle behov for forebyggelsestiltag, som virksomheder præsenterer for de studerende. Partnerskabet opfordrer de studerende til at springe ud som iværksætter i forbindelse med valgfaget, og mens de studerende endnu er under uddannelse, idet her vurderes deres motivation og gejst at være på sit højeste. 

  Der vil på kurset være en introduktion for de studerende om mulige danske markeder samt det nordlige Tyskland, hvilket falder i forlængelse af UC Syddanmarks ”Tyskland satsning”.

  UC Lillebælt har siden 2012 været medarrangør af konkurrencen InnoEvent, der er titlen på en uges intensivt samarbejde mellem studerende, klinisk personale, undervisere fra uddannelsesinstitutioner og eksperter fra virksomheder om at skabe løsninger på hospitalers problemstillinger. Projektpartnerne bag dette projekt har intention om, at kursusdeltagerne fra dette projekt også får mulighed for at deltage i konkurrencen InnoEvent.

  Ansøger oplyser, at det efter projektperioden er intentionen, at valgfags-kurset skal fortsætte på lige fod med andre valgfag og opnå taxametertilskud.

  Projektpartnerne er desuden opmærksomme på at præsentere de studerende for muligheder for vejledning i det eksisterende erhvervsfremmesystem.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet SUNDiværk adresserer den syddanske regions behov for at øge antallet af iværksættere, hvilket i særlig grad er en udfordring for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Det vurderes sandsynliggjort, at et valgfag med fokus på kommerciel forståelse og undervisning i iværksætteri for studerende inden for forskellige sundhedsuddannelser kan resultere i, at de studerende øger deres forretningsforståelse og for en dels vedkommende, at de studerende skaber deres eget job i form af egen virksomhed.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi

  - det vurderes, at aktiviteterne i SUNDiværk er relevante i forhold til at undervise og støtte studerende ved de to syddanske professionshøjskoler i at omsætte og kommercialisere deres viden og særlige kompetencer inden for sundhedsområdet, i form af etablering af egen virksomhed.

  - det vurderes, at ansøger har sandsynliggjort projektets effektkæde. Ansøger fremlægger bl.a. evidens for projektets effektkæde ved at henvise til skolernes tidligere og nuværende erfaringer med at undervise i innovation og entreprenørskab. Projektet SUNDiværk vurderes at kunne gøre en forskel og realisere de effekter, der lægges op til.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  150 studerende fra flere studieretninger på UC Syddanmark og UC Lillebælt deltager i valgfag, med fokus på iværksætteri.

  Professionshøjskolerne har opstillet følgende læringsudbytte af valgfaget. De studerende vil efter valgfaget:

  -have viden om udvikling af forskellige forretningskoncepter og produkter

  -have styrket kompetencer i entreprenørskab og forretningsudvikling

  -have udviklet idegrundlag og forretningsplan

  -have overvejet og udviklet en markedsføringsstrategi for egen virksomhed

  -have overvejet deltagelse i iværksætter rådgivning

  -have udarbejdet en handleplan for det videre arbejde med at etablere virksomheden samt

  -fået introduktion til det eksisterende erhvervsfremmesystem

  I projektperioden forventer ansøger at nå følgende output:

  150 studerende deltager i iværksættervalgfaget

  135 studerende består eksamen i iværksættervalgfaget

  Deltagelse i valgfaget medfører, at de studerende løbende igennem projektperioden vil etablere nye virksomheder. I alt forventes der etableret 30 nye virksomheder. Hver af de 30 virksomheder stiftes af minimum én, men op til tre studerende, der har taget valgfaget i iværksætteri.

  Antal nye virksomheder, som deltagere opretter

  I projektperioden: 30

  0-2 år efter: 30

  2-5 år efter: 5

  5+: 5

  Anslået skabt årlig omsætning i kr.

  I projektperioden: 1.050.000 kr.

  0-2 år efter: 5.400.000 kr.

  2-5 år efter: 3.000.000 kr.

  5+: 3.000.000 kr.

  Ansøger og parter:

  1. University College Syddanmark, Haderslev, CVR: 30840402, projektledelse, udvikle og gennemføre undervisning i iværksætteri og forretningsforståelse for de studerende.

  2. University College Lillebælt, Vejle CVR: 30859480, udvikle og gennemføre undervisning i iværksætteri og forretningsforståelse for de studerende.

  3. Haderslev Erhvervsråd, Haderslev, CVR: 34683581, identificere og formidle aftaler med virksomheder, der stiller problemstillinger til rådighed for de studerende samt etablere netværk for de etablerede

  4. Spinderihallerne,Vejle, CVR: 29189900, bidrager med prototypeværksted + identificere og formidle aftaler med virksomheder, der stiller problemstillinger til rådighed.

  5. Erhvervsakademi Sydvest, Esbjerg, CVR: 31689791, undervise i forretningsforståelse for iværksættere

  6. Udviklingscenter Syd, Haderslev, CVR: 54092415, undervise i forretningsforståelse for iværksættere

  Økonomi:

  Samlet budget: 5.180.767,58 kr.

  EU-Socialfondsmidler: 2.590.383,79 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.295.191,90 kr.

  Egenfinansiering: 1.295.191,89 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.590.383,79 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.295.191,90 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. 

   

  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/10672
  24. Ansøgning: Smart Energy til markedet
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Smart Energy til markedet” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  EU-Regionalfondsmidler: 6.720.958,45 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.360.479,23 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Projektet har til formål at øge omsætning og eksport blandt virksomheder i Region Syddanmark inden for energieffektive teknologier.

  Der er et stort, uudnyttet potentiale for energieffektiviseringer i produktionsvirksomheder, kontorbyggeri m.m. Der er udviklet en række teknologier, som kan effektivisere energiforbruget, men disse implementeres kun i begrænset omfang. Det er projektets antagelse, at implementeringen ikke sker, bl.a. fordi det er for kompliceret at sammensætte enkeltkomponenter til optimale løsninger for den enkelte kunde.   

  Projektet vil samle et konsortium af teknologileverandører, som med udgangspunkt i konkrete virksomheders energiforbrug skal udvikle systemløsninger, der kan sælges som ’turn-key-løsninger’ til kunderne. En ’turn-key-løsning’ er en færdigudviklet og ibrugtagningsklar løsning, der kan sælges som et samlet produkt til flere kunder.

  Målet er at etablere 7 konsortier, som hver udarbejder vækstplaner, herunder bl.a. juridisk grundlag, finansieringsmodel samt service og garanti for produktet.

  Green Tech Center er projektleder og gennemfører projektet i samarbejde med CLEAN, vidensinstitutioner og 35 virksomheder.

  Målsætningen for projektet er at opnå en samlet effekt i projektperioden på 17,5 mio. kr. i øget årlig omsætning – heraf 10,5 mio. kr. i øget årlig eksport samt 20 skabte jobs blandt de deltagende virksomheder.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet adresserer en af barriererne for at øge eksporten af energieffektive teknologier gennem en indsats for at udvikle konkrete ’turn-key-løsninger’ samt en model for etablering af konsortier og forretningsplaner.

  Forudsat at projektet opnår resultater som forventet, vurderes ansøgers angivelse af et mål om at opnå en samlet effekt i projektperioden på 17,5 mio. kr. i øget årlig omsætning, heraf 10,5 mio. kr. i øget årlig eksport, samt 20 skabte jobs at være realistisk.

  Det vurderes dog, at der er væsentlige kritiske faktorer, som kan udfordre projektets resultatmål, herunder virksomhedernes villighed og evne til at indgå i forpligtende konsortier, samt i hvor høj grad det er teknisk muligt at udvikle konkurrencedygtige ‘turn-key-løsninger’.

  Ansøger argumenterer for, at der med baggrund i partnernes erfaringer og viden er taget højde for de kritiske faktorer.

  Det er fortsat sekretariatets vurdering, at der er væsentlige usikkerheder forbundet med projektet, herunder at der f.eks. kan være behov for tilretning af processen, tilførsel af kompetencer el.lign. Det anbefales derfor at meddele ansøger betinget tilsagn. Det anbefales således, at der indføjes et ’Stop & Go–kriterie’ i tilsagnet, således at projektet skal vurderes, efter at processen er gennemløbet for de første 5 virksomheder. Ansøger skønner, at de samlede støtteberettigede udgifterne til fase 1 vil udgøre ca. 2.750.000 kr.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Opbygning af partnerskab

  Systemløsning udvikles i samarbejde mellem kunde, teknologileverandører og vidensinstitutioner

  Udvikling af businessplan

  35 virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger

  Anslået privat investering i forskning og innovation:

  2.568.404,22 kr.

  7 systemløsninger udviklet og dokumenteret

  7 konsortier med businessplan (økonomi, jura, forsikring m.m.) er etableret

  35 nye, innovative virksomheder

  Øget årlig omsætning på 137,5 mio. kr. i alt i og efter projektperioden

  Øget eksport på 90,5 mio. kr. i alt i og efter projektperioden

  100 skabte jobs i alt i og efter projektperioden

  Ansøger og parter:

  Ansøger:

  Green Tech Center, Vejle, CVR: 32341977.

  Partnere:

  TREFOR, Kolding / Vejle, CVR: 20810440.

  IDEA Entrepreneurship Center, Kolding, CVR: 29283958.

  Convia ApS, Vejle, CVR: 32467105.

  VIA University College, Horsens, CVR: 30773047.

  Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense og Vejle, CVR: 31684307.

  CLEAN, København, CVR: 29727538.

  Økonomi:

  Samlet budget: 13.411.916,90 kr.

  EU-Regionalfondsmidler: 6.720.958,45 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.360.479,23 kr.

  Egenfinansiering: 3.360.479,22 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 6.720.958,45 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.360.479,23 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at det er et vilkår for bevillingerne, at der senest i januar 2017 afholdes et opfølgningsmøde mellem projektet og vækstforumsekretariatet. På mødet skal projektet redegøre for resultaterne fra 1. forløb for 5 virksomheder. På baggrund heraf vil vækstforumsekretariatet vurdere projektet ud fra følgende kriterier:

  1.    Er der etableret et konsortium?

  2.    Er ’turn-key-løsning’ udviklet og afprøvet?

  3.    Er ’turn-key-løsning’ dokumenteret?

  4.    Er der udarbejdet garanti for energieffekter?

  5.    Er der udarbejdet en businessplan med økonomi, tilbagebetalingstider, TCO, jura, service og garantistillelse?

  6.    Er potentialet for salg og eksport sandsynliggjort?

  • at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at det er et vilkår for bevillingerne, at projektets forløb for de resterende 30 virksomheder, først må iværksættes, når vækstforumsekretariatet har vurderet og godkendt resultaterne af 1. forløb og aftalt eventuelle tilretninger af projektet. Hvis vækstforumsekretariatet ikke kan godkende resultaterne af 1. forløb, kan Vækstforum indstille til Erhvervsstyrelsen og regionsrådet, at bevillingen nedsættes.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

  Da der kun var 10 medlemmer tilstede ud over Henrik Dam, var Vækstforum ikke beslutningsdygtige på dette punkt. Punktet er efterfølgende behandlet skriftligt i Vækstforum, og indstillingerne er tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/10470
  25. Ansøgning: Effektelektronik Region
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”Effektelektronik Region” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.525.571 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Målet med Effektelektronik Region er at skabe øget innovation og vækst i branchen for energieffektiv teknologi og brande den dansk-tyske region som internationalt førende inden for effektelektronik og energieffektive teknologier.

  På grund af elektrificering af energisystemerne og en stigende efterspørgsel efter energieffektivitet forventes også en stigende efterspørgsel efter innovative effektelektroniske produkter og løsninger.

  Projektet vil styrke opbygningen af kernekompetencer i den dansk-tyske grænseregion inden for effektelektronik.

  Effektelektronik anvendes til effektiv styring og omformning af elektrisk energi i en lang række applikationer inden for elektronikudstyr, husholdningsapparater, transport, industriel produktion, og energiproduktion. De regionale virksomheder har en særligt stærk position inden for værdikæderne for vedvarende energi, frekvensomformere, styring og regulering af elektrisk energi og grøn mobilitet. Øget viden vil styrke virksomhedernes mulighed for udvikling af innovative effektelektroniske komponenter og systemer.

  Projektet bidrager til at styrke rammebetingelserne for produktion af effektelektroniske komponenter: Udvikle kompetencer, opbygge netværk, skabe bevidsthed om den regionale betydning af effektelektronik, og understøtte forretningsudvikling på vigtige værdiskabende og vidensbaserede internationale markeder.

  Projektet er baseret på en ansøgning til INTERREG 5A. INTERREG-udvalget forventes at tage beslutning på møde i juni 2015. De syddanske partnere i projektet, SDU og Udviklingsråd Sønderjylland, søger Syddansk Vækstforum om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsmidler til deres aktiviteter.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet adresserer i høj grad det behov, branchen for energieffektiv teknologi har, for at videns- og kompetenceniveauet styrkes. Dette vurderes at øge innovation og teknologiudvikling.

  Projektet formår i høj grad at samle relevante vidensinstitutioner og virksomheder på begge sider af grænsen i et samarbejde på højt teknisk, fagligt niveau.

  Det vurderes, at ansøger har sandsynliggjort projektets effektkæde.

  Selv om der er virksomheder direkte involveret i projektet, er der tale om en lang effektkæde. Projektet har opstillet en række resultatmål, som vil dokumentere øget dansk – tysk samarbejde, øget samarbejde mellem vidensinstitutioner og virksomheder samt øget innovation. Effektmål i form af øget omsætning og jobskabelse vil typisk først realiseres efter projektets udløb.

  Der er tale om et projekt med et samlet budget på 17.627.852 kr. Projektet søger Interreg om 60 % støtte samt 20 % medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Det er sekretariatets vurdering, at der er tale om et projekt, som har strategisk betydning for opbygning af regionens kompetencer indenfor forretningsområdet, hvilket begrunder en særlig høj medfinansiering.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi:

  ·       det vurderes at aktiviteterne i Effektelektronik Region i høj grad er relevante i forhold til at understøtte forretningsområdet Bæredygtig Energi

  ·       det vurderes at Effektelektronik Region vil styrke udvikling og vækst indenfor forretningsområdet i den dansk – tyske region.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Innovation der understøtter effektiv konvertering af elektrisk energi

  Forbedrede rammebetingelser for fremstilling af effektelektronik

  Kommunikation og formidling

  Forøget viden om materialer og teknologier

  Demonstratorer af nye applikationer

  Forbedret grundlag for udvikling af fælles tysk-danske kompetencer

  Overblik over test- og laboratoriefaciliteter

  Bevidsthed og synliggørelse af effektelektronikkens regionale betydning

  Nye innovationsprojekter

  3 virksomheder deltager i forsknings- og udviklingsaktiviteter som øger deres innovation

  3 virksomheder udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger

  Private virksomheders investeringer i forskning og udvikling på lang sigt: 12 mio.kr.

  Ansøger og parter:

  Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU-MCI), Sønderborg Kommune, CVR: 29283958. Projektleder og bidrager med stor viden og erfaring indenfor området effektelektronik og mekatronik.

  Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (SDU-MMMI), Odense Kommune, CVR: 29283958. Projektpartner, bidrager med stor ekspertise i design af effektelektroniske konvertere, magnetiske komponenter m.m.

  UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Aabenraa Kommune, CVR: 31991625. Projektpartner,

  Økonomi:

  Samlet budget: 17.627.852 kr.

  Interreg - midler: 10.576.711 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.525.571 kr.

  Egenfinansiering: 3.525.571 kr.

   

  Indstilling

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 3.525.571 kr. til medfinansiering af maksimalt 20 % de danske partneres godkendte støtteberettigede udgifter i Interregprojektet ”Effektelektronik Region”
  • at bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”Effektelektronik Region”, modtager tilsagn fra Interreg.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Henrik Dam erklærede sig inhabil.

  Da der kun var 10 medlemmer tilstede ud over Henrik Dam, var Vækstforum ikke beslutningsdygtige på dette punkt. Punktet er efterfølgende behandlet skriftligt i Vækstforum, og indstillingerne er tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/10825
  26. Ansøgning: FURGY CLEAN Innovation
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet ”FURGY Clean Innovation” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.

  Indstilling:

  A: Tilsagn.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.572.090 kr.

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Formålet med FURGY Clean Innovation er at etablere et nyt grænseoverskridende klyngenetværk, der sætter videndeling og innovation i centrum for udviklingen af bæredygtig energi og energieffektive løsninger i regionen.

  Partnerne bag FURGY Clean Innovation” har ansøgt INTERREG 5A om ca. 13 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 22 mio. kr.  INTERREG-udvalget tager stilling til ansøgningen på et møde i juni 2015. De syddanske partnere i projektet, CLEAN og Udviklingsråd Sønderjylland, søger Syddansk Vækstforum om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til deres aktiviteter.

  Navnet FURGY henviser til det nu afsluttede INTERREG IVA projekt FURGY, som har påvist interesse og behov for klyngesamarbejde i den dansk-tyske region. FURGY viste også, at samarbejdet skal formaliseres yderligere for at skabe gevinster i form af øget afsætning til slutkunder, styrket samarbejde i nye Business-to-Business værdikæder og øget omsætning i regionalt producerede smarte energiprodukter.

  Det nye grænseoverskridende klyngesamarbejde skal især skabe muligheder for at SMV’er kan løfte de eksisterende potentialer for innovative produkter gennem samarbejde med andre SMV’er og vidensinstitutioner.

  Klyngeledelsen skal udvikle serviceydelser for virksomhederne i programregionen, som fx vil være grænseoverskridende innovations- og teknologirådgivning, herunder en patentdatabase. Der etableres en nyt test- og demonstrationsfacilitet i programregionen, og en eksisterende testfacilitet gøres grænseoverskridende. Serviceydelserne gør det muligt at videreføre projektet på lang sigt. Ydelserne tilpasses til de deltagende virksomheders behov og kan i den forstand udvides fleksibelt. For at give virksomhederne mulighed for at præsentere innovationerne for et bredt publikum skal der etableres mindst to showrooms.  

  Projektet etablerer et fælles kontor/klyngesekretariat, som bemandes med medarbejdere fra CLEAN og Industrie- und Handelskammer (IHK) Flensburg.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet er i overensstemmelse med Vækstforums forretningsområde for bæredygtig energi og energieffektive teknologier.

  Det har været et mål i det dansk-tyske samarbejde at få et fyrtårnsprojekt inden for energi, som kan fremme grænseregionens SMV’ers samarbejde og innovationsevne, bl.a. i samarbejde med vidensinstitutioner.

  Formålet med FURGY Clean Innovation er at etablere et nyt grænseoverskridende klyngenetværk, der sætter videndeling og innovation i centrum for udviklingen af bæredygtig energi og energieffektive løsninger i regionen. Det tilstræbes at udvikle et dynamisk netværk til videnoverførsel og innovation, som opbygger tætte forbindelser til naboregionerne og bæredygtige organisationsstrukturer.

  Projektet sigter mod at opbygge en grænseoverskridende klyngestruktur, der kan understøtte SMV’ernes udvikling af nye samarbejder og netværksbaseret innovation. Samtidigt understøtter projektet virksomhedernes behov for et udvidet hjemmemarked med efterspørgsel og adgang til udvikling, test og demonstration, der er et værdifuldt afsæt til eksportmarkedet.

  Projektet indstilles til tilsagn, fordi både de gennemførte analyser af energiområdet i den dansk-tyske region og det tidligere projekt FURGY har påvist et stort potentiale for forretningsudvikling i SMV’ere. Dette fordrer et yderligere formaliseret samarbejde for at skabe gevinster, hvilket skal ske i form af øget afsætning til slutkunder, styrket samarbejde i nye Business-to-Business værdikæder og øget omsætning i regionalt producerede smarte energiprodukter.

  Hovedaktiviteter:

  Output:

  Resultater / effekter på kort og på langt sigt:

  Gennemførte workshops for clean energy virksomheder

  Showroom for bæredygtig energi-produkter, antal udstillere

  Deltagende virksomheder i FURGY Clean Innovation aktiviteter

  Antal virksomheder, der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger:

  -      I projektperioden: 100

  -      0-2 år efter projektet: 50

  Antal nye vækstvirksomheder:

  -      I projektperioden: 5

  -      0-2 år efter projektet: 5

  Nye værdikæder identificeret og etableret mellem netværksdeltagere:

  -      I projektperioden: 5

  Anslået øget årlig eksport i %:

  -      I projektperioden: 0

  -      0-2 år efter projektet: 10 - mio. kr.

  -      2-5 år efter projektet: 20 mio. kr.

  -      5- år efter: 20 mio. kr.

  Ansøger og parter:

  CLEAN

  Udviklingsråd Sønderjylland

  Økonomi:

  Samlet budget: 10.480.600 kr.

  EU-INTERREG 5A-midler: 6.288.360 kr.

  Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.572.090 kr.

  Egenfinansiering: 2.620.150 kr.

   

  Indstilling

  Formandsskabet indstiller,

  • at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1.572.090 kr. til medfinansiering af maksimalt 15 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter i INTERREG 5A-projektet FURGY Clean Innovation.
  • at bevillingen er betinget af, at det samlede projekt ”FURGY Clean Innovation” modtager tilsagn fra INTERREG 5A.
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  27. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  28. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforum den 16-06-2015
   

  Vækstforum drøftede sammenhængen mellem erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder samspillet med de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og kommunerne i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft.

  Der bør tænkes i samarbejde på tværs om fælles, fokuserede indsatser, som det også fremgår af Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen.

   


  Siden er sidst opdateret 25-2-2016

  Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00