Gå til indhold

Syddansk Vækstforum

Til forsiden

ForsidepilDagsordnerpilDagsordner/referater - Vækstforum 2017pilVækstforums formandskab - Referat - 08. maj 2017

Vækstforums formandskab - Referat - 08. maj 2017

Mødedato
08-05-2017 kl. 12:00 - 14:00
 
Mødested
Mødeværelse 3
 
Deltagere
 
 • Henrik Dam
 • Ib Kristensen
 • Bo Stærmose
 • Stephanie Lose

 • Afbud
   
 • Henrik Dam

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Formandskabet den 28. februar 2017
  3. Økonomioversigt
  4. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  5. Ansøgning: OPI - Kvalicare
  6. Ansøgning: OPI - VR Demens platform
  7. Indkomne ansøgninger
  8. Ansøgning: IE - Industriel Elektronik
  9. Ansøgning: Styrket erhverv i gadeplan
  10. Ansøgning: FOMARS
  11. Ansøgning: Syddanske Signaturoplevelser
  12. Ansøgning: Vestkystens Turismevækstklynge
  13. Ansøgning: Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser
  14. Ansøgning: InProReg
  15. Ansøgning: Vekselwirk
  16. Temadrøftelse: Industri 4.0
  17. Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  18. Vestdansk Erhvervssamarbejde: Udmøntning af handlingsplan 2017.
  19. Forlængelse af samarbejdet om Cluster Excellence Denmark
  20. Syddansk Vækstforums indsats for social inklusion
  21. Syddansk Vækstforums evalueringspraksis efter 2017
  22. Årsrapport 2016 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  23. Scale-up Denmark status på udbud vedrørende Robotteknologi og Oplevelseserhverv
  24. SDU's strategiske indsatser
  25. Orientering om evaluering af Vækstforums indsats for yderområderne
  26. Status på erhvervspartnerskabsaftalen mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum
  27. Meddelelser
  28. Eventuelt


  Sagsnr. 17/116
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet godkender dagsordenen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Stephanie Lose orienterede om status på vækstpartnerskabsaftalerne mellem regeringen og de regionale vækstfora.

   

  Stephanie Lose orienterede om en henvendelse fra Region Hovedstadens Ungeenhed. Formålet er at appellere til nogle af ”tvivlerne” for derigennem at påvirke det reelle søgetal til erhvervsuddannelserne til august.

  Stephanie Lose orienterede om nye punkter til Vækstforummødet i juni.


  Sagsnr. 17/116
  2. Godkendelse af referat fra mødet i Formandskabet den 28. februar 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Referatet fra Vækstforums Formandskabs møde den 28. februar 2017 er sendt den 3. marts 2017 og kan læses på dette link: https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm497946

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Formandskabet godkender referatet.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Vedr. referatets punkt 6 orienterede Stephanie Lose om, at der på forrige møde i Vækstforum blev spurgt til, om det kan rummes indenfor strukturfondsprogrammerne, at ledige deltager i indsatsen Vækstrettet Kompetenceudvikling sammen med beskæftigede. Sekretariatet har undersøgt sagen og konkluderer, at ledige kan deltage i initiativerne sammen med beskæftigede, hvis de ledige efterfølgende ansættes i de støttede virksomheder.


  Sagsnr. 16/43132
  3. Økonomioversigt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har indstillingsret for anvendelse af følgende midler:

  •        De regionale erhvervsudviklingsmidler

  •        EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug af de forskellige midler, såfremt de foreliggende indstillinger følges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionale erhvervsudviklingsmidler

  I 2017 har Vækstforum i alt 113,4 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Heraf er 47,6 mio. kr. disponeret pr. 12. juni 2017 og 23,0 mio. kr. er reserveret til indsatser, der er beskrevet i Vækstforums Investeringsplan for 2017.

  Inklusive de foreliggende indstillinger, men før en eventuel bevilling til FOMARS, udgør de ”ikke disponerede midler” 42,8 mio. kr.

  Vækstforums Investeringsplan for 2017 gennemføres som planlagt. Derfor er hovedparten af de indsatser, der er budgetteret regionale erhvervsudviklingsmidler til i 2017, igangsat på nuværende tidspunkt. Der resterer to planlagte indsatser, der p.t. ikke er annonceret/igangsat:

  •        Ny satsning om energi- og ressourceeffektive SMV’er - 3 mio. kr.

  •        Ramme til medfinansiering af innovationsnetværk. - 20 mio. kr.

  EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020

  Vækstforum har desuden 634,0 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond i programperioden 2014-2020. Tabel 2 og 3 i bilaget giver en oversigt over, hvordan den samlede budgetramme er fordelt på de to fonde og på fondenes prioriteter, hvor mange midler, der p.t. er disponeret og hvor mange midler, der er til rådighed på de enkelte prioriteter, såfremt de foreliggende indstillinger følges. Vækstforum har efter dette møde 100,9 mio. kr. til rådighed på Socialfonden og 103,9 mio. kr. til rådighed på Regionalfonden.

  Samlet set er Vækstforum lidt bagefter sin EU-disponeringsplan på begge fonde. For at sikre en fornuftig programafvikling er udgangspunktet for disponeringsmålene, at Vækstforum i de første tre år af programperioden bevilger mere end halvdelen af de samlede 7-årige rammer. Efter Vækstforums 2. møde i 2017 udgør de samlede indstillinger kun 92,3 % af det forventede måltal, men herudover er der som vist i tabel 4 i bilaget reserveret mange midler til rammer. Hvis de reserverede rammer til de to annonceringer ”Industri 4.0 - digital omstilling, data og intelligent produktion” og ”Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber” udmøntes på Vækstforums næste møde, vil EU-disponeringsplanens samlede mål efter Vækstforums 3. møde i 2017 stort set blive opfyldt.

  Imidlertid er der regionale rammer for hver fond og de regionale rammer på hver af fondene er givet som bevillinger til 3 underliggende prioriteter. At Vækstforum samlet set er bagud for sin EU-disponeringsplan for Socialfonden, dækker over at Vækstforum er bagud for sine mål for prioritet 4, Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse og for prioritet 3, Social inklusion og er meget forud for sit mål for prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse. Hvis de foreliggende indstillinger følges, er der som tabel 2 viser kun 12,8 mio. kr. tilbage på prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse i programperioden 2014-2020, før eventuelle tilbageløb fra allerede støttede projekter/reserverede rammer og før en eventuel udmøntning af programmernes resultatreserver. For at få flere ansøgninger ind til prioritet 3, Social inklusion har sekretariatet i februar 2017 afholdt et informations- og dialogmøde, som forventes at afføde nogle ansøgninger til denne prioritet. Der forventes p.t. ikke ansøgninger til Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelser. Derfor undersøger sekretariatet p.t. mulighederne for en overførelse af midler fra denne prioritet til Socialfondens prioritet 1, Iværksætteri og jobskabelse.

  At Vækstforum samlet set er bagud for sin EU-disponeringsplan for Regionalfonden, dækker over at Vækstforum er lidt forud for sine mål for prioritet 1, Innovation og klyngedannelse og for prioritet 2, SMV konkurrenceevne, men bagud for sit mål for prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet. Jf. Vækstforums investeringsplan for 2017 planlægges der en annoncering af en bred indsats for de resterende midler på prioritet 3, SMV ressourceeffektivitet i september/oktober 2017.

  EU-disponeringsplanen har endvidere mål for udbetalinger af strukturfondsmidlerne. På nuværende tidspunkt tyder alt på, at målene for udbetalinger af Regional- og Socialfondsmidler efter Vækstforums 2. møde i 2017 vil blive opfyldt. Ligeledes vil Syddansk Vækstforum efter al sandsynlighed opfylde sin n+3 forpligtigelse ved udgangen af 2017.

  For overskuelighedens skyld er der vedlagt et bilag, der grafisk viser, hvor mange midler der er til rådighed på den enkelte prioritet, hvor mange midler Vækstforum på nuværende tidspunkt har disponeret og hvor mange af de disponerede midler, der er udmøntet i konkrete projekter, såfremt indstillingerne i dagsordenen følges.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/1028
  4. Indkomne ansøgninger til Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume
   

  Punktet giver en oversigt over ansøgninger til Syddansk OPI-pulje, der er til behandling på Vækstforums Formandskabs møde den 8. maj 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet den 25. september 2014 bemyndigede Vækstforum Formandskabet til at træffe afgørelse om ansøgninger til Syddansk OPI-pulje.

  Der er indkommet 2 ansøgninger til puljens ansøgningsfrist den 2. februar 2017.

  Projekt

  Forretningsområde

  Indstilling

  KVALICARE – En klinisk e-læringsportal til hospitalspersonale v. Kvalicare ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  VR Demens platform v. Take a Walk VR ApS

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Tilsagn

  Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i Syddansk OPI-pulje.

  Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner om afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser (fremover skrives der blot produkter, men der menes såvel produkter som serviceydelser) inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv.

  I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på en række kriterier, bl.a. potentialet for at skabe vækst i omsætning og arbejdspladser, at der er et behov for produktet i den offentlige sektor, et internationalt salgspotentiale og at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan.

  Der er afsat 27,5 mio. kr. til puljen frem til august 2019, og hvis indstillingerne følges, er der 9,77 mio. kr. tilbage i puljen.

  Pulje til fordeling

   kr.   27.500.000,00

  Tidligere bevilget

   kr.   15.058.649,36

  Indstillet til mødet den

  8. maj 2017

   kr.     2.669.930,84

  Rest

   kr.     9.771.419,80

  Kritisk antagelse for effekter i puljen

  Det er en kritisk antagelse, at der er behov for grundig testning af produkterne blandt brugere og videreudvikling af produkterne i forhold til brugernes feedback.

  Særligt omkring potentialevurderingen

  Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.

  1. Tid og pris: Projektet vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont for realisering af effekten.

  2. Samlet forventet effekt: Projektet vurderes i forhold til forventet effekt og bidrag til at indfri formål og kriterier under Syddansk OPI-pulje.

  Det bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums øvrige projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Formandskabet tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/4880
  5. Ansøgning: OPI - Kvalicare
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  OPI – Kvalicare

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  KVALICARE Aps

  Økonomiske partnere

  Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet – Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

  Formål

  At teste en IT-platform, der gør det muligt for hospitalspersonale at videreuddanne sig inden for kliniske emner gennem e-fjernundervisning. Det bidrager til en mere fleksibel videreuddannelsesmulighed, en høj og ensartet kvalitet af patientbehandlingen og et grundlag for senere salg til andre hospitaler i ind- og udland.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Projektet forventes at skabe bedre kvalitet i behandling af patienterne, effektiv udnyttelse af plejepersonalets tid i stille perioder samt basis for større omsætning og flere arbejdspladser i virksomheden, når salg til hospitaler i ind- og udland opnås.

  Effekter

  Efter projektperioden (1-3 år)

  Efter projektperioden (4-5+ år)

  Omsætning: 1,18 mio. kr.

  Eksport: 0,35 mio. kr.

  Nye skabte job: 3

  Omsætning 5 mio. kr.

  Eksport: 2,25 mio. kr.

  Nye skabte job: 4

  Økonomi

  Samlet budget: 1.908.645,28 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.431.483,96 kr.

  Egenfinansiering: 477.161,32 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforums forretningsområde:

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Kvalicare har udviklet en e-læringsplatform, som anvendes i kommuner til oplæring af personale i fx behandling af diabetiske fodsår. Kvalicare ønsker med OPI-projektet at teste og tilpasse en tilsvarende klinisk platform til brug for videreuddannelse af hospitalspersonale.

  Derfor vil Kvalicare og Plastickirurgisk Afdeling Z på Odense Universitetshospital over et år teste og tilpasse e-læringsplatformen inden for tre indsatsområder: ernæring, tryksår og bandagevalg ved sårskift. Hermed sikres en ensartet høj kvalitet af viden i afdelingen, som grundlag for at levere god klinisk praksis og evidensbaseret behandling til indlagte patienter. Status for undervisningsniveau i afdelingen kan følges kontinuerligt og personalet kan opgraderes efter behov. Nyansatte medarbejdere kan oplæres videnmæssigt før tiltrædelse.

  Ansøger forventer efter afsluttet projekt at kunne sælge til flere danske hospitaler. Platformen har potentiale til markedsintroduktion på nordeuropæiske markeder, hvor der ligeledes er behov for opkvalificering af personale i hospitaler og i plejesektoren generelt.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  E-læringsplatformen kan bidrage til at opkvalificere hospitalspersonale, optimere god klinisk praksis, sikre ensartethed i kvalitet og effektivisere det daglige kliniske arbejde på et sygehus.

  Den tekniske løsning skal tilrettes hospitalets IT-systemer og behov i forhold til personalets arbejdsgange inden for afgrænsede discipliner. Testgrupperne er relevante i forhold til de tre valgte indsatsområder og i forhold til videreudvikling til senere udbredelse på andre afdelinger og hospitaler.

  Forretningsmodellen består i, at kunden/ afdelingen køber adgang til e-læring for et antal brugere og betaler for opsætning af systemet, samt tilpasning, implementering og udvikling af kurser. Kvalicare sælger i dag en lignende løsning til 21 kommuner, der anvender platformen, hvilket giver virksomheden en kontinuerlig indtægt.

  Med løsningen får hospitalet løst et behov for efteruddannelse af personale i stille perioder i afdelingerne, hvor der således tillige kan spares på frikøb af medarbejdere. Kvalicare får i samarbejdet med hospitalet testet og videreudviklet platformen til brug i hospitaler. Platformen har perspektiver til at kunne anvendes af alle faggrupper i sundhedsvæsenet samt i almen praksis. Efter tilpasning og fornødne certificeringer i forhold til de enkelte landes krav til produkter, har Kvalicare et stort potentiale til salg i andre lande.

  Projektet forventes at skabe basis for større omsætning i virksomheden, flere arbejdspladser inden for salg, service og videreudvikling primært i regionen og Kvalicare indstilles derfor til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

   

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 1.431.483,96 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/4881
  6. Ansøgning: OPI - VR Demens platform
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projektpræsentation

  OPI – VR Demensplatform

  Forretningsområde

  Sundheds- og velfærdsinnovation

  Ansøger

  TakeaWalkVR ApS

  Økonomiske partnere

  Kolding Kommune, fire plejecentre, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi og SDU.

  Formål

  At teste om forskellige virtual reality-oplevelser med borgernes livshistorier kan virke beroligende og konfliktnedtrappende på demente i situationer, hvor de føler angst.

  Indstilles til tilsagn fordi

  Erhvervseffekten vurderes realistisk under forudsætning af at løsningens effekt kan dokumenteres. Projektet vil finde sted i Syddanmark.

  Effekter

  Efter projektperioden (1-3 år)

  Efter projektperioden (4-5+ år)

  Omsætning: 5 mio. kr.

  Eksport: 0,7 mio. kr.

  Nye skabte job:2

  Omsætning 11,5 mio. kr.

  Eksport: 4,3 mio. kr.

  Nye skabte job: 4

  Økonomi

  Samlet budget: 1.651.262,50 kr.

  Syddansk OPI-pulje: 1.238.446,88 kr.

  Egenfinansiering: 412.815,62 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Indstilling:

  A: Tilsagn

  Vækstforums forretningsområde:

  Sundheds- og Velfærdsinnovation

  Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

  Visualiseringsvirksomheden TakeaWalkVR søger støtte til test og videreudvikling af virtual reality demensplatform i samarbejde med demente borgere og personale på pleje- og daghjem i Kolding Kommune. I projektet deltager også Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der bidrager med specialistviden om demens.

  VR Demens platformen består af en VR (virtual reality)-brille, en brugervenlig VR-platform samt tre grundmoduler af VR-film. De tre grundmoduler er: oplevelser, fysisk træning samt kognitiv træning. Endelig bliver det muligt at lægge individuelle livshistorier ind på platformen. 

  Partnerkredsen vil med projektet teste deres tese om, at de forskellige VR-oplevelser kan virke beroligende og konfliktnedtrappende på demente i situationer, hvor de føler angst. Såfremt partnerkredsen gennem testprojektet bliver bekræftet i VR-løsningens positive effekter på de demente og de ansattes arbejdsmiljø, forventer virksomheden TakeaWalkVR at udnytte first-mover positionen til at præsentere det danske marked for den første VR-løsning til demente.

  Vækstforumsekretariatets sammenfattede vurdering og konklusion.

  Projektet vil bidrage med dokumentation for, at brug af VR har effekt på den demente borgers livskvalitet, herunder fysiske og mentale helbred, på kort som på langt sigt.

  Den kvalitative og kvantitative måling af effekten kan bidrage til at give et retvisende billede af produktets kvalitet og kan hjælpe virksomheden til at opnå salg af produktet. Ifølge partnerskabet bag ansøgningen efterspørger den offentlige sektor løsninger som VR Demens, som gennem sanselige oplevelser og træning kan skabe dialog med borgeren. Tesen for den økonomiske gevinst ved løsningen er, at en øget livskvalitet hos borgerne medfører færre konflikter / reduktion i negativ adfærd. Det kan føre til et bedre arbejdsmiljø med højere trivsel hos medarbejderne, hvilket kan give færre sygedage og mere effektivitet i arbejdet og øget fokus på kerneydelsen.  

   

  Ansøgers forretningsmodel bygger på, at virksomheden vejleder plejehjem/kommune om indkøb og klargøring af hardwaren samt underviser de ansatte på plejehjemmet i brugen af platformen mv. Ansøgers indtjening består af salg af drift, udvikling og servicering af den online platform, der giver kunden adgang til de forskellige moduler. For at kunne imødekomme efterspørgslen efter individuelle film vil virksomheden også teste, om optagelse af individuelle film kan overlades til frivillige og pårørende til demente. Det er ansøgers første erfaring med produkt og serviceydelse til den offentlige sektor, men ansøger har kommerciel erfaring fra andre produkter.

  Virksomheden er nystartet og lokaliseret i Egtved, hvor arbejdspladser relateret til VR Demensplatformen vil blive skabt. Under forudsætning af at løsningens effekt kan dokumenteres, vurderes erhvervseffekten realistisk. Projektet indstilles derfor til tilsagn.

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles,

  • at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Syddansk OPI-pulje på 1.238.446,88kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/116
  7. Indkomne ansøgninger

  Sagsnr. 17/7913
  8. Ansøgning: IE - Industriel Elektronik

  Sagsnr. 17/7877
  9. Ansøgning: Styrket erhverv i gadeplan

  Sagsnr. 17/7105
  10. Ansøgning: FOMARS

  Sagsnr. 17/7113
  11. Ansøgning: Syddanske Signaturoplevelser

  Sagsnr. 17/8160
  12. Ansøgning: Vestkystens Turismevækstklynge

  Sagsnr. 17/8795
  13. Ansøgning: Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser

  Sagsnr. 17/7815
  14. Ansøgning: InProReg

  Sagsnr. 17/9830
  15. Ansøgning: Vekselwirk

  Sagsnr. 17/10452
  16. Temadrøftelse: Industri 4.0
  fold dette punkt ind Resume
   

  Medlem af regeringens digitale vækstpanel og direktør for produktion ved Teknologisk Institut, Anne-Lise Høg Lejre, præsenterer på mødet i Vækstforum hovedkonklusionerne fra vækstpanelets arbejde som oplæg til drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regeringens digitale vækstpanel (tidligere Produktionspanel 4.0) offentliggør den 9. maj 2017 sine anbefalinger til en samlet strategi for Danmarks digitale vækst.

   

  Vækstpanelet, som består af 15 medlemmer med viden om dansk erhvervsliv og digitalisering, har haft som opgave at udarbejde anbefalinger til, hvordan potentialerne i den ny teknologi kan udnyttes til gavn for vækst og velstand i hele Danmark. Vækstpanelet har bl.a. drøftet erhvervslivets behov for digitale kompetencer, hvordan der kan skabes gode rammer for et digitalt løft af særligt små og mellemstore virksomheder, samt det offentliges rolle i understøttelse af nye digitale forretningsmodeller.

   

  Digitalisering, og begreberne den digitale omstilling, den fjerde industrielle revolution eller industri 4.0, dækker over den hastige udvikling som i øjeblikket ses inden for teknologier såsom robotteknologi, sensorer, Big Data, Internet of Things, autonome køretøjer, 3D-print, bioteknologi, og kunstig intelligens. De nye teknologier skaber nye forretnings- og vækstmuligheder for danske virksomheder, men skaber samtidig behov for omstilling og investeringer i ny teknologi og kompetencer.

   

  Regeringen vil bruge anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel til at fremlægge en samlet strategi for Danmarks digitale vækst. Derudover skal anbefalinger bruges i forbindelse med regeringens kommende vækstudspil og arbejdet i Partnerskabet for fremtidens arbejdsmarked.

   

  Medlem af vækstpanelet og direktør for produktion ved Teknologisk Institut, Anne-Lise Høg Lejre, vil på mødet give et oplæg om hovedkonklusionerne i panelets arbejde som grundlag for en drøftelse af det fremadrettede arbejde og samarbejdet på tværs i forhold til digitalisering, herunder kommende initiativer og Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum på baggrund af oplægget drøfter potentialer og udfordringer i forhold til digitalisering og Industri 4.0.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt, idet Stephanie orienterede om, at Anne-Lise Høg Lejre, direktør for produktion ved Teknologisk Institut, kommer og holder oplæg. Bo Stærmose deltager med et oplæg ud fra et virksomhedsperspektiv.


  Sagsnr. 17/10452
  17. Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforums nuværende handlings- og investeringsplan udløber ved udgangen af 2017. Der fremlægges et forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af en ny handlings- og investeringsplan for perioden 2018-19 samt en overordnet disposition.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforums nuværende handlings- og investeringsplan udløber ved udgangen af 2017. Sekretariatet har derfor indledt forberedelsen af en ny handlings- og investeringsplan for perioden 2018-19.

   

  Den kommende handlings- og investeringsplan skal tage udgangspunkt i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi og skal udmønte de erhvervsrettede elementer heraf i konkrete initiativer, der skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark. Handlings- og investeringsplanen udgør således et prioriteringsredskab for Vækstforum, der angiver rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, som Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering ved hjælp af EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler. Handlings- og Investeringsplanen videregives til det nye Vækstforum sammen med en opsamling af erfaringerne fra arbejdet i det nuværende Vækstforum.

   

  For at styrke muligheden for at realisere vækst- og udviklingsstrategien inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, besluttede Vækstforum i september 2016 at justere ansøgningsprocessen til Vækstforums midler. Justeringen betyder i praksis, at handlingsplanen ledsages af en investeringsplan, der beskriver de indsatser, som Vækstforum beslutter at igangsætte for perioden 2018-2019, og som ansøgere fremover vil kunne byde ind på, når de annonceres. Der gives i bilaget et overblik over de midler, som Vækstforum forventes at have til rådighed i 2018-2019 fordelt på prioritetsakser (der tages forbehold for evt. tilbageløb af midler m.v.).

   

  Vækstforum vil få forelagt et første udkast til handlings- og investeringsplanen for 2018-2019 på mødet den 27. september 2017. Endelig godkendelse forventes at kunne ske på Vækstforums møde den 4. december 2017.

   

   Udkast til overordnet tidsplan for vedtagelsen af Handlings- og Investeringsplan 2018-2019

  • 12. juni 2017: Vækstforum drøfter processen for udarbejdelse af ny handlings- og investeringsplan.
  • 27. september 2017: Et første udkast til ny handlings- og investeringsplan forelægges Vækstforum.
  • 4. december 2017: Endelig godkendelse af handlings og investeringsplanen i Vækstforum.

   

  Forslag til disposition for Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019

   

  1.       Forord

  2.       Den regionale vækstindsats – muligheder og udfordringer

  3.       De strategiske rammer

  4.       Den fokuserede indsats.

   

  a.       Offshore

  b.       Energieffektive teknologier

  c.       Sundheds- og velfærdsinnovation

  d.       Turisme

  e.       Design og kreative erhverv

  f.        [ny indsats inden for robotteknologi]

   

  5.       Højvækstmodellen

  6.       Brede indsatser [Industri 4.0 som tværgående tema]

  7.       Vækst i yderområderne

  8.       Vestdansk Erhvervssamarbejde

  9.       Fra strategi til handling

  10.     Plan for offentliggørelse af annonceringer 2018-2019

  11.     Hvordan søger man Syddansk Vækstforum om støtte?

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandsskabet indstiller,

  • at Vækstforum drøfter og godkender udkast til proces og tidsplan samt den overordnede disposition for den kommende handlings- og investeringsplan.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/112
  18. Vestdansk Erhvervssamarbejde: Udmøntning af handlingsplan 2017.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Styregruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde holdt sit andet møde den 13. marts 2017. Et centralt punkt på mødet var en række forslag til udmøntning af samarbejdet, herunder konkrete forslag til udmøntning af Handlingsplan 2017, som styregruppen drøftede og godkendte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De tre vestdanske vækstfora har siden 2013 arbejdet sammen om at sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem på tværs af hele Vestdanmark. Samarbejdet blev yderligere styrket med indgåelsen af en ny samarbejdsaftale i juni 2016. Som led i den nye aftale blev formandskaberne for de tre vækstfora udpeget som medlemmer af en styregruppe for det vestdanske samarbejde. Styregruppens formål er at sikre fremdriften i samarbejdet samt at sikre samordning og forenkling af erhvervsfremmesystemet, så virksomhedernes adgang til specialiserede tilbud lettes og overlappende initiativer undgås. Styregruppen mødes to gange årligt.

   

  Styregruppen holdt sit andet møde den 13. marts 2017 i Aarhus. Fra Syddansk Vækstforum deltog Stephanie Lose og Ib Kristensen.

   

  På mødet blev der fulgt op på den drøftelse af ramme og vision for det vestdanske samarbejde, som fandt sted på det første møde den 10. november 2016, hvor styregruppen understregede, at det primære formål med samarbejdet er at forenkle og samordne strukturer og at sikre virksomhedernes adgang til specialiseret viden på tværs af regionsgrænserne.

   

  Styregruppen drøftede og godkendte på den baggrund fem vejledende principper for udmøntningen af Vestdansk Erhvervssamarbejde. De fem vejledende principper præciserer, at formålet med samarbejdet er at sikre: Konkurrenceevne, Forenkling, Åbenhed, Samordning og nærhed samt Partnerskab. Principperne vil blive formidlet til aktører og interessenter i de tre regioner.

   

  Et andet centralt punkt på mødet var forslag til udmøntning af handlingsplan 2017 på følgende fire områder: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energiteknologi, Fødevarer, Industri 4.0 herunder design og kvalificeret arbejdskraft. Styregruppen drøftede og godkendte forslagene, som særligt sigter mod forenkling af klyngestrukturer. Derudover er der blandt andet forslag om etablering af en fælles Industri 4.0-platform, etablering af brancherelaterede netværk med fokus på opkvalificering af arbejdskraft, samt om udarbejdelse af en National Vindstrategi 2.0.

   

  Et tredje punkt på mødet var orientering om et fælles vestdansk indspil til vækstpartnerskabsaftaler med regeringen. I den fælles tekst lægges vægt på at skabe forenkling og bedre samarbejde på tværs af erhvervsfremmesystemet - særligt i forhold til samordning af nationale innovationsnetværk og regionalt understøttede klynger af national karakter.

   

  Endelig godkendte styregruppen dansk og engelsk navn for samarbejdet - henholdsvis Vestdansk Erhvervssamarbejde og Business Partnership West Denmark.

   

  Referat fra styregruppemødet er vedlagt som bilag. Dagsordener fra styregruppens møder, Handlingsplan 2017 og yderligere materiale om Vestdansk Erhvervssamarbejde kan findes her. Næste møde i den politiske styregruppe afholdes den 2. oktober 2017 i Region Nordjylland.

   

  Der gives på mødet en præsentation af Vestdansk Erhvervssamarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager referatet fra styregruppens møde den 13. marts 2017 til orientering og godkender forslagene til udmøntning af samarbejdet, herunder de konkrete forslag til udmøntning af Handlingsplan 2017 for Vestdansk Erhvervssamarbejde.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/40609
  19. Forlængelse af samarbejdet om Cluster Excellence Denmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som en del af den fælles klynge- og netværksstrategi har uddannelses- og forskningsministeriet og de seks vækstfora siden oktober 2014 finansieret en fælles klyngesupport funktion under navnet Cluster Excellence Denmark (CED). Den gældende treårige kontrakt med CED udløber den 1. oktober 2017. Der skal tages stilling til om aftalen skal forlænges. Der er mulighed for at forlænge den med op til to år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden 2013 har Danmark haft en samlet klynge- og netværksstrategi. Strategien blev opdateret i 2016. Otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL står bag strategien. Vækstforum godkendte den gældende strategi i marts 2016.

  Som en del af strategiens indsats for at professionalisere danske klynger og netværk har uddannelses- og forskningsministeriet og de seks vækstfora siden oktober 2014 finansieret en fælles klyngesupportfunktion under navnet Cluster Excellence Denmark (CED). CED er en national supportfunktion for klynger og netværk, som skal hjælpe de danske klyngeorganisationer med at blive bedre til at løfte klyngeorganisationernes opgaver: at øge matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner, at øge virksomheders innovation, vækst og internationalisering, samt at fungere som brobygger regionalt, nationalt og internationalt.

  CED måles primært på tre parametre. 1. Om flere klyngeorganisationer på landsplan har opnået guld/sølv certificering (som et udtryk for klyngeorganisationernes professionalisering). 2.   Klyngeorganisationers tilfredshed med de kompetenceudviklingsaktiviteter CED leverer. 3. Om 30 klyngeorganisationer har en internationaliseringsstrategi og om CEDs indsats har bevirket øget international aktivitet i klyngerne. Se nærmere resultatopgørelse i bilag.  

  CED har (over)opfyldt de opstillede mål i den nuværende kontrakt. Alle arrangementer og aktiviteter evalueres individuelt. Generelt har der siden etablering af supportfunktionen været tilfredshed både med hensyn til den daglige sparring, arrangementer, kompetenceudvikling og brobygningen til andre aktører i erhvervs- og innovationsfremmesystemet og internationalt.

  Den gældende treårige kontrakt med Cluster Excellence Denmark udløber den 1. oktober 2017. Der er i kontrakten mulighed for at forlænge den eksisterende kontrakt med op til to år. Den gældende treårige kontrakt har et årligt budget på 5 mio. kr., som er finansieret på følgende vis: Uddannelsesministeriet bidrager med i alt 2,65 mio. kr. årligt. Regionerne bidrager samlet med 2,35 mio. kr. årligt. Fordelingsnøglen for den regionale finansiering er: Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden 500.000 kr. Sjælland og Nordjylland 400.000 kr. Bornholm 50.000 kr.

  Det er sekretariatets vurdering, at Cluster Excellence Denmark leverer relevante og efterspurgte ydelser, der har positiv virkning på udvikling af kompetencer i klyngesekretariaterne, opbygning af professionelle klyngeorganisationer og forbedring af klyngernes certifikat.

  Det foreslås derfor, at Vækstforum i samarbejde med øvrige Vækstfora og uddannelses- og forskningsministeriet forlænger aftale om CED med to år. Forlængelsen har på administrativt niveau været drøftet på tværs af regioner og med uddannelses- og forskningsministeriet. I udgangspunktet har alle parter været positivt indstillet overfor en forlængelse med undtagelse af Bornholm, hvilket betyder, at der skal findes en måde at håndterer den bornholmske andel på 50.000 kr. Sekretariatet er i dialog med de øvrige partnere om løsning af denne problemstilling.

  Det er sekretariatets vurdering, at CED i det fremadrettede arbejde bør fokusere på, at bidrage til forenklingen af den danske klyngeindsats.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  •       at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet medfinansierer klyngesupportfunktionen Cluster Excellence Denmark med 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i perioden oktober 2017-oktober 2019,
  •       at det forudsættes, at den øvrige finansiering af supportfunktionen tilvejebringes

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingerne blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/52179
  20. Syddansk Vækstforums indsats for social inklusion
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har en målsætning om en øget erhvervsfrekvens, hvor en vigtig forudsætning er, at flest mulige syddanskere er en aktiv del af arbejdsmarkedet. I socialfondsprogrammet for 2014-2020 er social inklusion et obligatorisk indsatsområde. Vækstforum har i perioden 2015-2017 afsat op til 45,0 mio. kr. til social inklusion, hvoraf der aktuelt er udisponerede midler for godt 20 mio. kr. Sagen giver en status på den hidtidige indsats og anvendelse af midler i puljen. Der lægges desuden op til, at restmidlerne under denne pulje anvendes til også at omfatte en indsats, hvor Vækstforum benytter socialfondsprogrammets mulighed for at investere i ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En vigtig forudsætning for at opfylde Vækstforums målsætning om en øget erhvervsfrekvens er, at flest mulige syddanskere er en aktiv del af arbejdsmarkedet. Vækstforum har derfor besluttet at arbejde for at styrke den sociale inklusion af borgere langt fra arbejdsmarkedet. Syddansk Vækstforum afsatte i 2015 en særlig pulje på 27,5 mio. kr. til social inklusion og har sidenhen besluttet at videreføre indsatsen. Social Inklusion er derfor indarbejdet i Vækstforums handlingsplan for 2016-2017 som en bred indsats, hvor det er muligt at søge midler i hele handlingsplanperioden til en indsats, der rækker ud over Vækstforums forretningsområder. Indsatsen for Social Inklusion skal ske inden for to af de indsatser som er beskrevet i EU’s Socialfondsprogram:

  -      Indslusningsforløb via virksomheder til arbejdsmarkedet,

  -      Indslusningsforløb til arbejdsmarkedet via socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål.

  For at sikre en så vækstrettet indsats som muligt, er indsatsen fokuseret på indslusningsforløb, fortrinsvis målrettet private virksomheder. Vækstforum har desuden lagt vægt på, at der i den syddanske indsats særligt er fokus på indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende tilbud og midler, hvor der er brug for udvikling af nye løsninger, og hvor Syddansk Vækstforum kan igangsætte initiativer inden for de rammer, som Socialfondsprogrammet giver mulighed for.

  Foreløbig har Vækstforum igangsat to projekter, henholdsvis ”Virksomheder tager socialt ansvar” og ”Virksomhedsporten”. Desuden blev det i 2015 besluttet at reservere midler til en indsats for nyankomne flygtninge med henblik på at afhjælpe udfordringen med at integrere nyankomne flygtninge på arbejdsmarkedet. Det resulterede i projektet ”Business Training – Social Inklusion af Udsatte Flygtninge”. Hertil fik projekt ”Start-Up” tilsagn men valgte ikke at igangsætte projektet, da det ikke lykkedes at sikre de nødvendige midler, og flygtningeantallet udviklede sig anderledes end antaget.

  Endvidere har der fra administrationens side været igangsat en række tiltag i forhold til at oplyse og informere relevante samarbejdspartnere om puljens muligheder. Senest er der afholdt et informations- og dialogmøde med deltagelse af ledende medarbejdere fra aktører, som arbejder med eller har særlig viden om målgruppen, herunder jobcentre, erhvervsliv, arbejdsmarkedets parter m.m. På mødet blev der udvekslet erfaringer i forbindelse med social inklusion af udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden har administrationen afholdt møder med en række af de kommunale jobcentre i regionen med henblik på at bringe puljemidlerne i spil på den mest hensigtsmæssige måde.

  Den opsøgende indsats overfor relevante aktører har vist, at der er en række udfordringer forbundet med at udmønte restmidlerne i puljen til social inklusion. Det er bl.a. et område, hvor der er en del udviklingsmidler til rådighed, som puljen står i konkurrence med. Endvidere er det et komplekst område med mange eksisterende indsatser samt regler og forpligtelser, hvilket kan gøre det vanskeligt at identificere indsatser, der komplementerer disse. På baggrund af de hidtidige erfaringer foreslås det derfor, at der åbnes op for muligheden i socialfondsprogrammet for at investere i ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer. Der kan indstilles for ca. 20 mio. kr. i perioden 2016-2017 til den brede indsats for social inklusion, svarende til Syddansk Vækstforums mål for udmøntning af strukturfondsmidlerne frem til 2017 inden for denne prioritet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller, 

  • at Vækstforum udvider anvendelsesmulighederne for den brede indsats for Social Inklusion, så der kan søges midler til ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 14/34672
  21. Syddansk Vækstforums evalueringspraksis efter 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Vækstforum har sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen udført fælles evalueringer af strukturfonds- og REM-projekter, som har fået tilsagn i 2014-2017. Den fælles rammeaftale udløber med udgangen af 2017, og Vækstforum skal derfor tage stilling til, om Vækstforum også efter 2017 ønsker en ekstern evaluering af de igangsatte projekter, herunder om det skal være i et fælles evalueringsset-up sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Vækstforum har sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen udført fælles evalueringer af strukturfonds- og REM-projekter, som har fået tilsagn i 2014-2017. Den fælles rammeaftale udløber med udgangen af 2017, og Vækstforum skal derfor tage stilling til, om Vækstforum også efter 2017 ønsker en ekstern evaluering af de igangsatte projekter, herunder om det skal være i et fælles evalueringsset-up sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen.

  Erhvervsstyrelsen, de fem regioners og Bornholms Regionskommunes nuværende rammeaftale med COWI A/S omfatter strukturfonds- og REM-projekter, som har fået eller får tilsagn i 2014, 2015, 2016 og 2017. COWI færdiggør evalueringerne på de projekter, der har fået tilsagn i deres kontraktperiode. 

  Baggrunden for at indgå et fælles evalueringsset-up var, at der ifølge Erhvervsstyrelsen blev evalueret for forskelligt på tværs af regioner, den faglige kvalitet af evalueringerne varierede betydeligt, og der blev ikke systematisk samlet op tværregionalt, på tværs af indsatser inden for samme område.

  Det er sekretariatets opfattelse, at det fælles evalueringsset-up fungerer godt, og bl.a. bidrager til at styrke den systematiske og anvendelsesorienterede læring på tværs af de regionale vækstfora, samtidig med at projekternes fremdrift følges med henblik på at skabe endnu mere effektfulde projekter. 

  Den fælles rammeaftale udløber med udgangen af 2017. Arbejdet med at udforme et evt. nyt udbud om en fælles rammeaftale for de projekter, som får tilsagn fra 2018 – 2021 skal igangsættes nu, såfremt der skal kunne indgås en ny aftale inden udgangen af 2017. Erfaringerne fra den eksisterende rammeaftale inddrages i dette arbejde.

  Såfremt indstillingen følges får Vækstforum senere forelagt en sag vedr. finansieringen af de eksterne evalueringer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum beslutter, at Vækstforum også efter 2017 indgår i et fælles eksternt evalueringsset-up sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen.
  • at sekretariatet bemyndiges til at udarbejde et nyt udbud sammen med de øvrige vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen på baggrund af erfaringerne fra den eksisterende rammeaftale.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 07/24377
  22. Årsrapport 2016 fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har offentliggjort årsrapporten for 2016. Rapporten viser, at der er skabt og/eller fastholdt 192 arbejdspladser i 2016 og samlet 1.823 arbejdspladser i perioden 2007-2016 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007 og besluttede på mødet den 13. juni 2016 at videreføre medlemskabet af FVI og det årlige kontingent for årene 2017 og 2018.

  Organisatorisk er der placeret 9 projektledere i de 3 regioner, heraf 3 i Syddanmark. Projektlederne har særligt fokus på at tiltrække virksomheder inden for Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi, Sundheds- og velfærdsinnovation og designområdet.

  Resultatet for 2016 baserer sig på i alt 68 investeringsprojekter i Danmark, hvoraf 19,7 projekter er placeret i Vestdanmark, hvilket er på niveau med tidligere år. Projekterne skabte og fastholdte 408,3 arbejdspladser i Vestdanmark i 2016.

  Som det fremgår af tabellen `Antal projekter i Vestdanmark´ fordelte de 19,7 vestdanske investeringsprojekter sig jævnt mellem regionerne i 2016.

  Antal projekter i Vestdanmark

  Region

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Total

  Nord

  1,0

  3,0

  6,0

  4,0

  4,0

  4,0

  8,0

  4,0

  3,0

  5,1

  42,1

  Midt

  2,0

  9,0

  8,0

  2,0

  5,0

  11,0

  4,0

  3,0

  9,0

  7,3

  60,3

  Syd

  7,0

  6,0

  2,0

  3,0

  4,0

  8,0

  12,0

  5,0

  6,0

  7,3

  60,3

  Total

  10,0

  18,0

  16,0

  9,0

  13,0

  23,0

  24,0

  12,0

  18,0

  19,7

  162,7

  Note: Decimalerne er et udtryk for at investeringsprojekter (og dertilhørende jobs) kan favne bredere end én dansk region, hvorfor en procentvis deling mellem de involverede regioner finder sted.

  Konsulentfirma Ernst & Young evaluerer Invest in Denmarks indsats. Kun virksomheder som angiver, at Invest in Denmark har tilført merværdi for virksomhedens beslutning om etablering, medregnes i det endelige årsresultat. 

  Det er værd at bemærke, at fordelingen over årene er meget jævn mellem de tre vestdanske regioner. 

  Jobskabelse i Vestdanmark

  Region

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Total

  Nord

  40,0

  117,0

  156,0

  65,0

  432,0

  85,0

  73,0

  275,0

  98,0

  105,2

  1.446,2

  Midt

  31,0

  203,0

  367,0

  11,0

  103,0

  400,0

  219,0

  66,0

  267,0

  110,6

  1.777,6

  Syd

  340,0

  268,0

  45,0

  38,0

  40,0

  246,0

  244,0

  105,0

  305,0

  192,5

  1.823,5

  Total

  411

  588

  568

  114

  575

  731

  536

  446

  670

  408,3

  5.047,3

  Note: Decimalerne er et udtryk for at investeringsprojekter (og dertilhørende jobs) kan favne bredere end én dansk region, hvorfor en procentvis deling mellem de involverede regioner finder sted. 

   

  Tendensen for det generelle investeringsfremmearbejde og FVI indsatsen har været flere projekter, men færre jobs. Set over en treårig periode er der fortsat tale om et resultat betydeligt over målsætningen på 1.400 jobs over tre år i Vestdanmark.

  I foråret 2016 besluttede FVIs bestyrelse, som et to-årigt pilotprojekt, at ansætte en investeringsfremmemedarbejder i Hamborg fra foråret 2017 med fokus på styrkepositionerne i Vestdanmark, og det forventes, at initiativet vil understøtte det vestdanske erhvervssamarbejde. Initiativet er en del af den nærmarkedsindsats, der blev besluttet i december 2015, hvor Invest in Denmark også ansatte to investeringsfremmemedarbejdere henholdsvis i Norge og i Sverige. Et samlet resultat for den nye nærmarkedsindsats forventes at være synligt ved evalueringen af indsatsen for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/19893
  23. Scale-up Denmark status på udbud vedrørende Robotteknologi og Oplevelseserhverv
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum besluttede i december 2016, at igangsætte Scale-Up Denmark udbud af et elitetræningscenter indenfor henholdsvis Robotteknologi og Oplevelseserhverv.

  Ved tilbudsfristens udløb d. 30. april er der indkommet tilbud på begge elitetræningscentre. Pt. gennemgås tilbuddene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Vækstforum besluttede den 6. december 2016, at der indenfor Scale-up Denmark initiativet skulle igangsættes udbud af et elitetræningscenter indenfor henholdsvis Robotteknologi og Oplevelseserhverv.

  Udbuddet blev annonceret d. 7. februar 2017 og ved tilbudsfristens udløb d. 30. april var der indkommet tilbud på begge elitetræningscentre. Pt. gennemgås tilbuddene. Der forventes en afgørelse inden mødet i Vækstforum, hvor der vil blive orienteret om sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • At Vækstforum tager punktet til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/11992
  24. SDU's strategiske indsatser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rektor Henrik Dam præsenterer på mødet i Vækstforum et oplæg om SDU’s strategiske indsatsområder for øget samfundsengagement.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SDU udpegede i 2016 tre nye strategiske indsatsområder, hvor SDU har en særlig mulighed for at skabe værdi i samfundet. Det drejer sig om områderne Velfærdsinnovation, droner, og Open Data.

  De tre indsatsområder kan på hver deres måde være med til at løse samfundsmæssige udfordringer. Universitetet har derfor besluttet at tilføre områderne 60 millioner kroner til forsknings- og samarbejdsindsatser over de næste tre år. Det gøres med en ambition om at skabe udviklingscentre på højt internationalt niveau i samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere, sådan som det er sket med den fynske robotindustri.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager oplægget om SDU’s strategiske indsatsområder til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.


  Sagsnr. 17/13486
  25. Orientering om evaluering af Vækstforums indsats for yderområderne
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal i 2017 foretages en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne jf. Bekendtgørelse om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne. Sekretariatet er, sammen med de andre regioner og Erhvervsstyrelsen, påbegyndt arbejdet med at forberede evalueringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ifølge bekendtgørelsen om evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne skal der hvert fjerde år – første gang inden udgangen af 2017 – foretages en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne.

  Det fremgår bl.a. af bekendtgørelsen, at evalueringen som minimum for hver region skal omfatte 1) strategierne, der er fastlagt for vækst og erhvervsudvikling i yderområderne, og 2) de igangsatte initiativer, herunder effekterne af disse. 

  Det fremgår endvidere, at rammen for evalueringen af yderområde­indsatsen skal udarbejdes af Danmarks Vækstråd i dialog med de regionale vækstfora. Rammen er vedlagt som bilag. Heraf fremgår bl.a., at yderområderne defineres på samme måde som i strukturfondsprogrammerne 2014-2020, og at yderområdeinitiativer omfatter initiativer med et særligt yderområdefokus og initiativer, der kommer yderområderne til gavn, selv om initiativerne er målrettet et bredere geografisk område.

  Evalueringerne kan bruges som afsæt for benchmarking og videndeling om yderområdeindsatsen på tværs af de regionale vækstfora.

  På baggrund af ovenstående er sekretariatet, sammen med de andre regioner og Erhvervsstyrelsen, påbegyndt arbejdet med at forberede evalueringen, jf. kravene i bekendtgørelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

  • at Vækstforum tager punktet til orientering

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/6334
  26. Status på erhvervspartnerskabsaftalen mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udvikling Fyn og Vækstforum indgik i efteråret 2016 en erhvervspartnerskabsaftale, som løber frem til 2019. Aftalen trådte i kraft 1. november og det fremgår af aftalen, at der efter et halvt år udarbejdes en status, som præsenteres her.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlings- og investeringsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Som led heri indgik Udvikling Fyn og Vækstforum pr. 1. november 2016 en erhvervspartnerskabsaftale med følgende aktivitetsspor:

  • Robotteknologi og automation
  • Maritim/Offshore
  • Sundheds- og velfærdsinnovation

  Den del af aftalen, der vedrører sundheds- og velfærdsinnovation, er koordineret med Odense Kommune.

  Det er vurderingen, at der er god fremdrift i initiativerne i aftalen. Status på de enkelte initiativer fremgår af bilaget.

  Inden for robotteknologi og automation kan det bl. a. fremhæves, at Udvikling Fyn og Vækstforum samarbejder om, at udvikle et robotakademi, som skal imødekomme robotindustriens stigende behov for kvalificeret arbejdskraft og at samle de erhvervs-, forsknings- og vidensmæssige kompetencer inden for robotteknologi og automatisering. Det kan desuden fremhæves, at Vækstforum har udbudt et elitetræningscenter inden for robotteknologi i regi af Scale-up Denmark for at styrke udviklingen af nye store virksomheder indenfor området.       

  Inden for maritime område kan det fremhæves, at Vækstforum i marts 2017 investerede samlet 13,3 mio. kr. i initiativet Co-Create Sydfyn med Fremtidsfabrikken, som ansøger. Initiativet skal skabe vækst på Sydfyn gennem en række tilbud til virksomheder og iværksættere inden for det maritime erhverv og IT-erhverv samt til samarbejdspartnere i disse branchers værdikæder.

  Inden for Sundheds- og velfærdsinnovation kan det bl. a. fremhæves, at Vækstforum i december 2016 investerede 22 mio. kr. i tre initiativer med Welfare Tech som ansøger. Initiativerne skal styrke virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Vækstforum har desuden investeret i alt 50 mio. kr. i Scale-up Denmark herunder et elitetræningscenter inden for sundheds- og velfærdsinnovation, som er i gang med screening og træningsforløb med virksomheder. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  At Formandskabet indstiller,

   

  • at Vækstforum tager punktet til orientering

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/116
  27. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr. 17/116
  28. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Vækstforums formandskab den 08-05-2017
   

  Ingen bemærkninger.

   


  Siden er sidst opdateret 31-5-2017
  Regional Udvikling

  Region Syddanmark | Damhaven 12 | 7100 Vejle | Email: kontakt@regionsyddanmark.dk | Tlf: 76 63 10 00 | Fax: 76 63 20 00